Facebook Youtube Instagram

Ubytovanie

Ubytovanie študentov TnUAD na internátoch v akademickom roku 2019/2020

ŽIADOSŤ o ubytovanie na internátoch môžu študenti podať len elektronicky cez AIS-Akademický Informačný Systém Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (ďalej TnUAD) cez https://ais2.tnuni.sk. Upozornenie pre uchádzačov o štúdium: podať žiadosť o ubytovanie sa Vám sprístupní až po odoslaní e-návratky uchádzača.

ZOZNAM ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD

TERMÍNY na podanie žiadosti:

  • pokračujúci študenti (aj na II. stupeň štúdia): od 01.05.2019 -  do 09.06.2019
  • novoprijatí študenti: od 14.06.2019 -  do 20.08.2019 !!!

NÁVODY na vyplnenie žiadosti o ubytovanie:

KRITÉRIÁ pre ubytovanie, podľa ktorých sa prideľuje ubytovanie študentom TnUAD.

ZOZNAMY ubytovaných -Výsledky výberových kôl  žiadostí o ubytovanie na 2019/2020:

  • ZOZNAMY študentov, ktorí dostali ubytovanie na internátoch, budú zverejnené na tomto mieste do 3 dní od posledného dátumu na podanie žiadosti.

VÝSLEDKY výberu budú študentom OZNÁMENÉ AJ PÍSOMNE na adresu trvalého pobytu najneskôr do 10 dní od posledného termínu na podanie žiadosti.

POKYNY k ubytovaniu pre konkrétne ubytovacie zariadenie, kde bude študent ubytovaný:

  • POKYNY tu budú doplnené najneskôr do 31.07.2019. Budú obsahovať informácie o dátume nástupu na internát, účet a sumu na úhradu za ubytovanie a čo je potrebné si priniesť.

CENY ubytovania:

Ceny za ubytovanie budú uvedené aj v „Pokynoch k ubytovaniu“ pri informácii k platbe.

UBYTOVACÍ PORIADOK  (pre Študentský domov Záblatie)

UPOZORŇUJEME študentov, že na každý akademický rok si musia podať novú žiadosť o ubytovanie. Univerzita každoročne z prihlásených študentov robí výberové konanie podľa pridelených bodov komisiou pre ubytovanie, ktoré sa koná v dvoch termínoch. Pokračujúce ročníky majú výberové konanie v júni a novoprijatí študenti koncom augusta.           

Študenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove si taktiež podajú žiadosti cez akademický informačný systém a ubytovanie na internáte v Púchove (max. 30 miest) im bude pridelené len cez výberové konanie.                                                   

Zloženie Komisie pre ubytovanie študentov:

predseda: Viera Hudáčková, referát sociálnej starostlivosti o študentov TnUAD, viera.hudackova@tnuni.sk, tel. 032/7400172

ďalší členovia:

za Katedru politológie: Bc. Ondřej Hlubek, hlubek.o@gmail.com   

FSEV: Emma Kavická, emma.kavicka@gmail.com

FŠT: Marek Munka, marekmunka330@gmail.com

FZ: Monika Krokkerová, monika.krokkerova@student.tnuni.sk

 

INFORMÁCIE o ubytovaní: Viera Hudáčková, viera.hudackova@tnuni.sk, tel. 032/7400172 


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica