Facebook Youtube Instagram

Ubytovanie

Oznam pre študentov ubytovaných v ŠD Záblatie a zmluvných ubytovacích zariadeniach TnUAD

Vedenie univerzity prijalo rozhodnutie o odpustení poplatku za ubytovanie  za mesiac apríl 2020 a tiež rokovalo so zmluvnými ubytovacími zariadeniami TnUAD o odpustení poplatku.

Záver:

1.    ŠD Záblatie  

odpustený poplatok za ubytovanie apríl 2020  

Študenti, ktorí po 13.3.2020 nevyužívajú ubytovanie v tomto zariadení  a študujú dištančnou formou štúdia majú odpustený poplatok za ubytovanie za apríl. Osobné veci si môžu ponechať v ŠD.

2.    Ubytovňa JANKA

odpustený poplatok za ubytovanie apríl 2020  

Študenti, ktorí po 13.3.2020 nevyužívajú ubytovanie v tomto zariadení  a študujú dištančnou formou štúdia majú odpustený poplatok za ubytovanie za apríl. Nakoľko nie je predpoklad, že v LS 2019/2020 bude štúdium pokračovať prezenčnou formou, odporúčame študentom ukončiť ubytovanie  v priebehu mesiaca apríl a vysťahovať osobné veci po dohode s vedením ubytovne.

3.    Školský internát, Staničná ul.,Trenčín

vedenie univerzity odporúča študentom ukončiť ubytovanie k  31.3.2020 !

Nakoľko nie je predpoklad, že v LS bude štúdium pokračovať prezenčnou formou, odporúčame študentom ukončiť ubytovanie k 31.3.2020 a vysťahovať osobné veci po dohode s vedením internátu.

Zahraničným študentom (6), ktorí sú v súčasnosti ubytovaní na internáte umožníme presťahovanie na ŠD Záblatie.

4.    Školský internát, I. Krasku, Púchov

vedenie univerzity odporúča študentom ukončiť ubytovanie k  31.3.2020 !

Nakoľko nie je predpoklad, že v LS bude štúdium pokračovať prezenčnou formou, odporúčame študentom ukončiť ubytovanie k 31.3.2020 a vysťahovať osobné veci po dohode s vedením internátu.


Ubytovanie študentov TnUAD na internátoch v akademickom roku 2019/2020

ŽIADOSŤ o ubytovanie na internátoch môžu študenti podať len elektronicky cez AIS-Akademický Informačný Systém Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (ďalej TnUAD) cez https://ais2.tnuni.sk. Upozornenie pre uchádzačov o štúdium: podať žiadosť o ubytovanie sa Vám sprístupní až po odoslaní e-návratky uchádzača.

ZOZNAM ubytovacích zariadení pre študentov TnUAD

TERMÍNY na podanie žiadosti:

  • pokračujúci študenti (aj na II. stupeň štúdia): od 01.05.2020 -  do 12.06.2020
  • novoprijatí študenti: od 15.06.2020 -  do 21.08.2020!!!

NÁVODY na vyplnenie žiadosti o ubytovanie:

  • NÁVOD na vyplnenie žiadosti o ubytovanie pre novoprijatých študentov na akad. rok 2019/2020
  • NÁVOD na vypĺňanie žiadostí o ubytovanie pre študentov postupujúcich do ďalších ročníkov na TnUAD v akademickom roku 2019/2020

KRITÉRIÁ pre ubytovanie, podľa ktorých sa prideľuje ubytovanie študentom TnUAD.

OZNÁMENIE, či študentovi bolo pridelené miesto na internáte, dostane študent písomne na adresu trvalého pobytu najneskôr do 10 dní od posledného termínu na podanie žiadosti.

POKYNY k ubytovaniu pre konkrétne ubytovacie zariadenie, kde bude študent ubytovaný:

CENY ubytovania:

Ceny za ubytovanie budú uvedené aj v „Pokynoch k ubytovaniu“ pri informácii k platbe.

UBYTOVACÍ PORIADOK  (pre Študentský domov Záblatie)

UPOZORŇUJEME študentov, že na každý akademický rok si musia podať novú žiadosť o ubytovanie. Univerzita každoročne z prihlásených študentov robí výberové konanie podľa pridelených bodov komisiou pre ubytovanie, ktoré sa koná v dvoch termínoch. Pokračujúce ročníky majú výberové konanie v júni a novoprijatí študenti koncom augusta.           

Študenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove si taktiež podajú žiadosti cez akademický informačný systém a ubytovanie na internáte v Púchove im bude pridelené len cez výberové konanie.

INFORMÁCIE o ubytovaní: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, tel. 032/7400 125


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica