Štipendiá a pôžičky

Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti:

 • sociálne štipendium
 • motivačné štipendium
 • tehotenské štipendium

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe žiadosti, ktorá musí byť v písomnej forme. Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Opatrením č. 220/2023 Z. z. ustanovilo s účinnosťou od 1. júla 2023 nové sumy životného minima:

 • 268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • 122,77 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Najmenšia možná výška štipendia je 10 eur.

Maximálna výška štipendia študenta:

 • študujúceho v mieste trvalého bydliska
  (okruh do 29 km od sídla vysokej školy), ktorá je 315 eur.
 • študujúceho mimo miesta trvalého bydliska
  (okruh od 30 km a viac od sídla vysokej školy), ktorá je 375 eur.

Základné informácie o priznávaní sociálneho štipendia, doklady a potvrdenia potrebné k doloženiu k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia ako aj tlačivo žiadosti nájdete v dolnej časti tohto textu v prílohách.

Motivačné štipendiá

Motivačné štipendium môže vysoká škola študentom priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Podmienky a spôsob poskytovania štipendií nájdete v Štipendijnom poriadku TnUAD v prílohe zverejnenej v dolnej časti tejto strany.

Tehotenské štipendium

Nárok na tehotenské štipendium má tehotná študentka prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nepoberá tehotenské. Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. Prílohou žiadosti je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň tehotenstva pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Žiadosť s prílohou je potrebné doručiť na adresu uvedenú na žiadosti.

Podrobnejšie informácie o tehotenskom štipendiu nájdete v Štipendijnom poriadku TnUAD č. 2-U-002 v článku 6.

Poskytnutie pôžičky

Študenti a pedagógovia môžu požiadať o poskytnutie pôžičky prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. Podrobnejšie informácie o možnostiach čerpania pôžičky nájdete v dolnej časti tohto textu v prílohách a na internetovej stránke: www.fnpv.sk.

Referát sociálnej starostlivosti


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica