Facebook Youtube Instagram

Sociálna starostlivosť

Štipendiá

Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti:

 • sociálne štipendium
 • motivačné štipendium

Sociálne štipendiá 

Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe žiadosti, ktorá musí byť v písomnej forme. Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Opatrením č. 183/2019 Z. z. ustanovilo s účinnosťou od 1. júla 2019 nové sumy životného minima.

Sumy životného minima od 1. júla 2019 sú ustanovené nasledovne:

 • 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 •   95,96 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Najmenšia možná výška štipendia je 10 eur.

Maximálna výška štipendia študenta:

 • študujúceho v mieste trvalého bydliska
  (okruh do 29 km od sídla vysokej školy), ktorá je 245 eur.
 • študujúceho mimo miesta trvalého bydliska
  (okruh od 30 km a viac od sídla vysokej školy), ktorá je 295 eur.

Základné informácie o priznávaní sociálneho štipendia,  doklady a potvrdenia potrebné k doloženiu k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia ako aj tlačivo žiadosti nájdete v dolnej časti tohto textu v prílohách.

Motivačné štipendiá

Motivačné štipendium môže vysoká škola študentom priznať za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 

Podmienky a spôsob poskytovania štipendií nájdete v Štipendijnom poriadku TnUAD v prílohe  zverejnenej v dolnej časti tejto strany.

Poskytnutie pôžičky

Študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v  dennej alebo externej forme môžu požiadať o poskytnutie pôžičky  prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania. podrobnejšie informácie o možnostiach čerpania pôžičky nájdete na internetovej stránke: www.fnpv.sk.

Úradné hodiny

počas semestra:
Pondelok 08.00 – 11.00 hod.
Utorok     08.00 – 11.00 hod.
Streda      08.00 – 11.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Štvrtok     08.00 – 11.00 hod.
Piatok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ

mimo semestra:
Pondelok 08.00 – 10.00 hod.
Utorok     08.00 – 10.00 hod.
Streda      08.00 – 10.00 hod.
Štvrtok    08.00 – 10.00 hod.
Piatok      NESTRÁNKOVÝ DEŇ


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica