Školné a poplatky

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom upravuje príslušná Organizačná smernica.

Poplatok za prijímacie konanie

Slúži na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na jednotlivých súčastiach univerzity:

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov                         35 €

Fakulta špeciálnej techniky                                              25 €

Fakulta priemyselných technológií                                   20 €

Fakulta zdravotníctva                                                      60 €

Katedra politológie                                                          19 €

FunGlass                                                                          0 €

Školné

Školné sa vzťahuje na jeden akademický rok a uhrádza sa za:

  • prekročenie štandardnej dĺžky štúdia,
  • súbežné štúdium,
  • externé štúdium.

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný danú skutočnosť písomne oznámiť univerzite alebo fakulte.

Univerzita môže školné odpustiť, znížiť alebo odložiť termín splatnosti na základe žiadosti študenta.

Dokumenty na stiahnutie:


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica