Etický kódex TnUAD

Podávanie podnetov a sťažností

Študent, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli dotknuté v súvislosti s porušením Etického kódexu TnUAD, môže podať podnet Etickej komisii TnUAD.

Bližšie podmienky sú definované vo vnútornom predpise univerzity „Štatút Etickej komisie TnUAD, 1-U-006“.

Študent, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli dotknuté v súvislosti s uskutočňovaním študijných programov na TnUAD, môže podať podnet Rade pre vnútorné hodnotenie TnUAD, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti univerzity.

Bližšie podmienky sú definované vo vnútornom predpise univerzity „Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne, 2-U-013“.


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica