Univerzitná knižnica

Univerzitná knižnica poskytuje absenčné, prezenčné a medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, zabezpečuje dodanie plných textov zo zahraničných časopisov, konzultačné a referenčné služby o katalógoch a on-line databázach.

V univerzitnej knižnici sa študenti naučia pracovať s online katalógom, naučia sa orientovať v elektronických informačných zdrojoch, môžu si požičať študijnú literatúru alebo si ju objednať z iných knižníc. Pracovníci knižnice vypracovávajú rešerše a pomáhajú pri získaní článkov, príspevkov a iných dokumentov z elektronických informačných zdrojov.

Portál Univerzitnej knižnice TnUAD v Trenčíne:
https://kniznica.tnuni.sk/

Fakultná knižnica FSEV TnUAD v Trenčíne:
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov