Študijný poradca študijného programu

V čom pomáha študijný poradca študentom počas ich štúdia?

  • poskytuje študentom študijné poradenstvo. Radí študentom pri zostavovaní študijného plánu. Poskytuje im rady, aby nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia. 
  • objasňuje študentom princípy kreditového systému štúdia a platného študijného poriadku.
  • pozornosť venuje aktuálnym informáciám k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. informáciám k tvorbe rozvrhu, k odovzdávaniu záverečných prác, k prihlasovaniu na štátne záverečné skúšky a podobne).
  • radí študentom v prípade nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu a podobne.
  • objasňuje študentom pravidlá fungovania akademického prostredia, ich práva a povinnosti.
  • venuje pozornosť neskôr prijatým študentom a študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
  • poskytuje spätnú väzbu prodekankám pre pedagogickú činnosť, vedúcim katedier referentkám študijného oddelenia a pedagógom.
  • pri identifikovaní systémových a organizačných nedostatkov a problémov alebo v prípade podnetov zameraných na zlepšenie kvality a realizáciu štúdia od študentov, informuje príslušného vedúceho katedry a garanta študijného programu.

Viac informácií pre jednotlivé fakulty: