Špecifické potreby študentov

Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len ŠP) pomáha študentom našej univerzity tak, aby napriek ich handicapu bolo pre nich vzdelávanie efektívne a zmysluplné. Každý študent s handicapom má právo na také študijné podmienky, ktoré ho nepostavia do svetla nevýhod v porovnaní s ostatnými študentmi. Treba však pripomenúť, že modifikácia úprav pri štúdiu študentov so ŠP sa týka len organizačnej stránky výučby, ktorá je v rámci celého rozsahu učiva daná akreditáciou študijného programu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štúdium programov na TnUAD v Trenčíne poskytuje formálne priestor pre každého študenta, avšak pri niektorých odboroch je absolvovanie predpísaného programu výučby limitované zdravotným stavom uchádzača. Centrum podpory ponúka uchádzačom konzultácie ohľadom správnej voľby študijného programu. Žiadosť do evidencie študentov s handicapom po predložení uznateľných dokladov pomôže zohľadniť ich špecifický spôsob potrieb pri štúdiu a naplniť tak ich životný cieľ.

Portál pre študentov so špecifickými potrebami