Koordinátor Erasmus+

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

  1. Mobilita študentov
    • za účelom ŠTÚDIA
    • ŠTUDENTSKÉ STÁŽE v podnikoch a iných organizáciách
  2. Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy
    • mobilita UČITEĽOV vo vysokoškolských inštitúciách
    • ŠKOLENIA pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií a podnikov

Svojho fakultného koordinátora môžete nájsť na univerzitnom portáli Erasmus+:
https://erasmus.tnuni.sk/index.php?id=189