Manuál pre študentov

Manuál na aktiváciu stravovania študentov v ŠJ TnUAD prostredníctvom ISIC preukazu

  1. Platný ISIC pre aktuálny akademický rok.
  2. Zaslanie finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom na bankový účet TnUAD:
    IBAN SK66 8180 0000 0070 0006 5391 minimálne 10,- EUR  (cena za obed je 3,60EUR ).
  3. Variabilný symbol je číslo ID karty, nachádza sa pod fotografiou na preukaze ISIC (6-miestne číslo) a je to povinný údaj.
  4. Do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko študenta, je to povinný údaj.
  5. Po pripísaní sumy na účet TnUAD Vám bude kredit dobitý najskôr do 3 pracovných dní

Prvé prihlásenie do systému Strava: https://strava.tnuni.sk/

  1. Zadajte svoje č.ID karty bez hesla/prihlásiť  2. Uveďte svoje heslo 2 krát  3. Zadanie hesla prebehlo úspešne


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica