Facebook Youtube Instagram
 • Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pre všetkých nadšencov vedy a techniky pripravila v rámci Dní vedy a techniky 2018 množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch od 5. do 11. novembra 2018. Zapojili sa všetky fakulty a univerzitné pracoviská Trenčianskej univerzity. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil aktivitu fakúlt a teší ho, že univerzita predstavila svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a zároveň priblížila vedu a techniku mladým ľuďom. Počas dňa otvorených dverí v centre FunGlass mali študenti jedinečnú šancu vidieť, kde všade a akými spôsobmi sa chémia využíva. Súčasťou podujatia bola prednáška a predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch (ICP spektrometer, elektrónový mikroskop, rontgenový difraktometer,...). Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sa uskutočnili prednášky a vedecký workshop. Prednáška riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša, M.Phil. bola na tému Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás - Moc občana meniť svet. Jej cieľom bolo prezentovať a oboznámiť o...

 • Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Trenčianska univerzita sa aj tento rok pripojila k viac než 300 univerzitám, vysokým školám i ďalším vzdelávacím inštitúciám z Českej republiky a ďalších 17 krajín sveta a prezentuje štúdium na veľtrhu v Brne. Gaudeamus Brno je najväčší veľtrh pomaturitného vzdelávania v Česku. Veľtrh každý rok navštívi až 28 000 návštevníkov, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite.  Veľtrh poskytuje kompletný prehľad o štúdiu a uchádzači mohli navštíviť aj náš stánok a dozvedieť sa o študijných programoch či študentskom živote na Trenčianskej univerzite.  Informácie o školách mohli záujemcovia získať na prednáškach, kde sa dozvedeli všetko o štúdiu, fakultách, odboroch, vybavení školy i aktivitách, ktoré ponúkajú. S výberov vhodnej školy pomáhali poradcovia a k dispozícii bolo aj kariérne poradenstvo. 

 • Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Minulý týždeň v dňoch 9. – 11. októbra 2018 študenti z našej univerzity prezentovali štúdium na Trenčianskej univerzite na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC. Veľtrh sa uskutočňuje pod záštitou  podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Uchádzači sa mohli dozvedieť informácie o bakalárskych,  magisterských alebo inžinierskych programoch, výmenných programoch, jazykových kurzoch, kurzoch ďalšieho vzdelávania či poradenských službách. Popri výmene informácií od vystavovateľov, organizátor pripravil pre návštevníkov i mnoho ďalších zaujímavých stretnutí, súťaží, ankiet, seminárov, poradenskú činnosť zabezpečovanú psychológmi a odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov alebo diskusné fórum. Aktivity pri ktorých naši študenti predstavujú štúdium a zdieľajú informácie o univerzite novým potenciálnym študentom podporuje aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

 • Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

  Trenčianska univerzita získala cenu za inováciu roka

  Ďalší vedecko-výskumný tím Trenčianskej univerzity zaznamenal úspech, tentokrát na Slovensku. Po minuloročnom medzinárodnom úspechu, keď univerzita získala projekt v oblasti excelentného výskumu v programe Horizont 2020, prichádza ocenenie trenčianskych vedcov aj u nás na Slovensku za transfer výskumu do praxe a inováciu roka 2018. Centrum vedecko technických informácií SR vyhlásilo aj tento rok súťaž „Cena za transfer technológií na Slovensku 2018". Táto  súťaž hodnotí výsledky vedecko-výskumnej práce vedeckých tímov slovenských univerzít,  rezortných výskumných ústavov a SAV. Odborná porota udeľuje cenu v 3 kategóriách: inovácia, inovátor/inovátorka a pracovisko transferu technológií. Toto významné domáce ocenenie tento rok získal tím vedcov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pod vedením dekanky Fakulty priemyselných technológií, prof. Ing. Dariny Ondrušovej, PhD. Prof. Ondrušová spolu s kolegami, prof. Ing. Marianou Pajtášovou, PhD. a doktorandom  Ing. Ivanom Labajom, vytvorili  pre gumárenský priemysel špeciálnu elastomérnu zmes na báze prírodného kaučuku, v ktorej sú sadze nahradené alternatívnym plnivom z vedľajšieho produktu v energetike. Ide...

 • Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

  Univerzita na veľtrhu Gaudeamus Nitra 2018

  Deň po otvorení nového akademického roka predstavili naši študenti Trenčiansku univerzitu na šiestom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 26. – 27. 9. 2018. Veľtrh je prevažne určený pre stredoškolákov, ktorí hľadajú ďalšie štúdium po maturite. Získavajú tu prehľad o ponuke štúdia na Slovensku, Česku i v celej Európskej únii. Aj tento rok komunikovali so zástupcami škôl, študentmi a absolventmi. Mohli navštíviť prednášky škôl, či otestovať a zistiť na aké odbory majú predpoklady. Pripravené bolo aj kariérové poradenstvo, kde sa mohli dozvedieť, ako sa po škole uplatnia alebo akým smerom sa vydať v budúcej kariére. Študenti z našej univerzity sa podelili o svoje skúsenosti zo štúdia, mimoškolských aktivít, či študentského života. Možnosti štúdia a informácie čo univerzita ponúka prezentovali aj v rámci sprievodného programu. Rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika teší veľký záujem zo strany uchádzačov o takéto podujatia. Tento rok sme predstavili vynovený dizajn stánku, ale aj nové študijné odbory.   Najbližšie nás čakajú výstavy v Bratislave, Brne, Helsinkách, Kyjeve, Astane či Košiciach.

Политология – Philosophiae doctor (PhD.) - full-time

Требования к поступающим:

Основным требованием является успешное завершение магистерской программы обучения «Политология» или аналогичной программы. Кандидат должен продемонстрировать свои способности проводить независимые исследовательские работы, а также иметь достаточный уровень знания английского языка или другого международного языка. Для зачисления в докторантуру необходимо сдать вступительные экзамены. Целью экзамена при поступлении в докторантуру является проверка глубины знаний кандидата темы диссертации, выбранной из предложенного перечня (приложение № 1).

Заявитель обязан представить проект (тема диссертации) диссертации на словацком языке и одном из международных языков, а также подать заявления по форме (проект на словацком языке может быть заменен проектом на чешском языке или другом международном языке). Данный проект (тема докторской диссертации) объемом не более 10 стандартных страниц (для каждого языка) должен содержать следующие сведения:

- Обоснование и мотивировка заинтересованности кандидата в выбранной теме докторской диссертации;

- Определение основных направлений и целей, которые хочет проработать кандидат в своей докторской диссертации, а также методов, которые задействует кандидат при написании докторской диссертации;

- Краткое описание вопросов, поставленных на основе справочных материалов и источников;

- Ожидаемая польза от докторской диссертации, написанной по выбранной теме, для практического и последующего развития теории.

 

 

Дополнительные требования для поступления в докторантуру:

 • Заявление на обучение по программе третьего уровня должно быть подано посредством заполнения соответствующей формы (форма А3), заполнено согласно требованиям и подписано - должны быть указаны следующие сведения: личные данные, форма обучения, программа обучения и завершенная магистерская программа обучения;
 • Заявителю не нужно указывать темы и примечания к магистерской программе обучения на странице 2;
 • Одной из составляющих частей формы заявления является подписанное резюме, а также квитанция об оплате вступительных испытаний, которые необходимо приложить к странице 3;
 • Нам не требуется справка о состоянии здоровья, подтверждающая возможность обучаться в университете;
 • Выпускники кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека должны приложить копию диплома (нотариальное заверение не требуется), приложение к диплому и свидетельство о сдаче государственных экзаменов. Приложение к диплому должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека;
 • Выпускники других университетов должны предоставить нотариально-заверенную копию диплома, свидетельство о сдаче государственного экзамена, приложение к диплому или ведомость сданных экзаменов. Приложение к диплому (перечень сданных экзаменов) должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем завершенным предметом, свидетельство о сдаче государственного экзамена также должно содержать среднеарифметический балл, рассчитанный на основе баллов по всем сданным предметам с учетом баллов, полученных за защиту дипломной работы. Выпускникам необходимо отправить все эти документы в приемную комиссию кафедры политологии Тренчанского университета Александра Дубчека.  

 

Если данные не будут указаны в полном объеме, заявление не будет занесено в базу данных кандидатов.

Кандидат может отправить только одно заявление на обучение по программе политологии и выбрать только одну форму обучения (очную или заочную).

Приемная комиссия оценивает результаты вступительных экзаменов на закрытом заседании. Если в сдаче вступительных экзаменов участвует много кандидатов, приемная комиссия проведет отбор по результатам экзаменов. Решение о приеме или отказе заявителю будет отправлено по почте не позднее чем через 30 дней с момента сдачи вступительного экзамена.

Информация об учебной программе:

Теоретические знания

Выпускник, обучавшийся по данной программе, будет иметь:

 • глубокие теоретические знания в области политологии, теории международных отношений, а также глубокие знания по ключевым политическим вопросам;
 • глубокие знания по методологии политологии;
 • будет способен вести независимую исследовательскую работу;

 

Практические знания и навыки

Выпускник сможет:

 • анализировать происходящие процессы в международной, европейской и мировой политиках;
 • обозначать тенденции в современной политологии и теории политики, а также занимать критическую позицию;
 • Характеризовать и анализировать вопросы и проблемы общества 21-го века, а также предлагать и реализовывать решения;
 • занимать профессиональную позицию по ключевым вопросам международных отношений;
 • прогнозировать и моделировать сценарии социального развития;

 

Прикладные знания, способности и навыки

Выпускник сможет: 

 • свободно общаться на английском языке или другом международном языке на профессиональном уровне;

 

Практика:

Выпускник, обучавшийся на третьем уровне по программе «Политология», приобретет все необходимые навыки, знания и способности, которые позволят получить работу по специальности.

Выпускник будет обладать достаточным количеством теоретической информации по изученным проблемам и сможет вести независимую исследовательскую работу. Выпускник получит информацию о текущем состоянии научных знаний в изучаемой научной дисциплине.

Кроме того, данный учебный план направлен на развитие коммуникативных навыков, навыков проведения презентаций и языковых навыков у каждого выпускника.

Приведенные предметы направлены на развитие критического мышления каждого выпускника, чей базовый уровень подготовки соответствует базовому уровню знаний студента.

Исходя из приведенной выше информации, выпускник будет способен использовать собственный профессиональный опыт при работе в качестве эксперта по политическим и социальным процессам в:

 • государственных учреждениях и органах местного самоуправления;
 • средствах массовой информации;
 • агентствах, специализирующихся на исследованиях общественного мнения и рыночных исследованиях;
 • некоммерческих организациях;
 • международных организациях, а также в научной и исследовательской отраслях.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica