Facebook Youtube Instagram
 • Medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie

  Medzinárodná konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie

  Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., a hlavného hygienika Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH sa v stredu 16. apríla 2014 konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Ošetrovateľstvo a zdravie VIII. Na konferencii sa prezentovali vedecké práce v dvoch blokoch ošetrovateľstvo a zdravie s prednáškami napríklad: Status a význam geragogiky v aktívnom starnutí, Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR v roku 2013, Ošetřovatelská diagnostika v podpoře zdraví, Súčasné trendy v diagnostike POCT, Vplyv zdravotného uvedomenia na konzumáciu potravín, Problematika Clostridium difficile v geriatrickom ošetrovateľstve, Globálna stratégia boja s chronickými neprenosnými ochoreniami v Európe a iné. Medzinárodná konferencia sa konala v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, Odborom zdravotníctva a humánnej farmácie, ÖGVP - Rakúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetrovateľstvo – Viedeň, 2. lékařskou fakultou a Ústavom ošetřovatelství Karlovy univerzity v Praze a Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne.

 • Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

  Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na našej univerzite

  Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne spoločne s Vedeckou radou Fakulty priemyselných technológií a Vedeckou radou Fakulty špeciálnej techniky udelila na svojom slávnostnom zasadnutí, vo štvrtok 10. apríla 2014, čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dvom významným vedcom a vysokoškolským pedagógom prof. Ing. Eugenovi Jónovi, DrSc. a prof. Ing. Vojtěchovi Hrubému, CSc. Ocenila tým zásluhy prof. Jónu za celoživotné dielo v oblasti anorganických materiálov a technológií a prof. Hrubého za jeho celoživotné dielo v oblasti špeciálnej strojárskej techniky a strojárskych technológií a materiálov. Obaja čestní doktori svojou profesionálnou prácou v uvedených oblastiach prispeli významnou mierou k rozvoju našej Alma Mater, predovšetkým jej dvoch fakúlt, na ktorých pôsobia dodnes. Na slávnostnom zasadnutí sa okrem rektora, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., vedenia univerzity a fakúlt, zúčastnili aj rektori a zástupcovia slovenských a českých univerzít a vysokých škôl, členovia vedeckej rady univerzity a vedeckých rád fakúlt, predstavitelia priemyslu trenčianskeho regiónu, kolegovia a študenti.

 • Študenti dostali príležitosť vyjadriť svoj názor priamo rektorovi

  Študenti dostali príležitosť vyjadriť svoj názor priamo rektorovi

  V Študentskom centre TnUAD v Trenčíne mali dnes 20. marca 2014 študenti príležitosť vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do diania na našej univerzite v neformálnej diskusii s rektorom doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. V rámci naplánovaných podujatí sa dnes náš rektor stretol so študentmi, ktorí sa ho mohli spýtať na čokoľvek z jeho pracovného i súkromného života. Študenti sa zaujímali o dianie na univerzite, vízie do budúcnosti a ťažké rozhodnutia, ktoré musí robiť rektor univerzity. V Študentskom centre sa môžete tešiť na viacero podujatí, medzi ktoré patria diskusie s úspešnými absolventmi univerzity, motivačné semináre a filmy, stretnete sa tu s významnými zamestnávateľmi z regiónu i mimo neho a množstvo ďalšieho. Stačí sledovať funpage stránku centra na Facebooku: Študentské centrum TnUAD.

 • Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde našej univerzity

  Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde našej univerzity

  Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa v termíne od 6. do 7. marca 2014 konalo 66. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie a zasadnutie pléna Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie. Hostiteľom sa stal rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Hlavnými témami rokovania boli schválenie Návrhu výročnej správy a správy o hospodárení za rok 2013, schválenie Návrhu plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné vysoké školy – vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie. Zasadnutie organizačne zabezpečila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Inštitútom Slovenskej rektorskej konferencie.

 • Trenčianska univerzita otvorila nový priestor pre aktívnych študentov

  Trenčianska univerzita otvorila nový priestor pre aktívnych študentov

  Po aktívnom zapojení do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého cieľom je prepojenie vysokoškolského vzdelávania s firemnou praxou, prišla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  s ďalšou ponukou  na podporu sebarealizácie študentov v novovybudovanom priestore Študentského centra. Hlavnou myšlienkou Študentského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vytvorenie spoločného priestoru pre mimoškolské aktivity študentov orientované na študentské mobility, vytvorenie neformálneho prednáškového priestoru pre zaujímavých motivačných rečníkov, úspešných absolventov, mladých podnikateľov a v neposlednom rade vytvorenie priestoru pre študentské firmy a start-up spoločnosti. Študentské centrum ponúka vo forme coworkingu priestor malým inovačným firmám z Trenčína, ktoré môžu spolupracovať s našimi študentmi. Vybudovaný kreatívny priestor podporí  aktívnych študentov univerzity v ich ďalšom osobnostnom rozvoji aj v úspešnom uplatnení v profesijnej praxi. Slávnostné otvorenie Študentského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa konalo za prítomnosti pozvaných hostí, medzi ktorými boli vrcholoví predstavitelia univerzity, študenti jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk a zástupcovia študentských organizácií. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra...

Podujatia

Uvedenie kalendára TnUAD 2013 do života

Uvedenie kalendára TnUAD 2013 do života

Dňa 6. decembra 2012 sa v Synagóge v Trenčíne konal „krst“ kalendára TnUAD 2013 – uvedenie kalendára do života...

Informačný deň a individuálne konzultácie SAIA - zmena miestnosti

V súvislosti "Informačným  dňom a individuálnymi konzultáciami SAIA" Vám oznamujeme, že tieto nebudú prebiehať v miestnosti B 128, ale B 343 (presklená miestnosť na katedre...

Pozvánka na informačný deň a individuálne konzultácie

Rozmýšľaš, že si podáš žiadosť o grant v SAIA? Nevieš ako na to? Zastav sa 12.12.2012 medzi 9.30 hod. - 11.30 hod v zasadačke B 128, kde bude čakať pracovníčka SAIA, ktorá Ti predstaví Tvoje možnosti...

Zimné študentské hry

Zimné študentské hry

Zimné študentské hry 2013 sú podujatie pre všetkých študentov a mladých ľudí, ktorí milujú šport, zábavu a stretnutia s novými ľuďmi. Ide o druhý ročník tejto športovej udalosti,...

Rozhýb kosti bez sladkostí, a daj tuky do nemilosti!

Rozhýb kosti bez sladkostí, a daj tuky do nemilosti!

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne za spolupráce s Crunch fitness club-om Vás pozývajú na športové udalosť roka. Príď 05. 12. 2012 do telocvične TnUAD za budovou A, a uži...

MEDZIUNIVERZITNÝ HOKEJOVÝ TURNAJ

6.12.2012  od 11:15 hod TnUAD FPJJ VŠ Sládkovičovo Vysoká škola manažmentu Trenčín   Zápasy sa odohrajú na ľadovej ploche zimného štadióna MG Rink, Trenčín. Pozývame...

Študentská kvapka krvi 2012

Študentská kvapka krvi 2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozýva na   Študentskú kvapku krvi 2012   Príďte darovať krv a možno aj vy niekomu zachránite život 28.11.2012 od 08:00 do...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica