Zákony, predpisy a iné dokumenty

Interné dokumenty podľa zákona o vysokých školách

 1. Štatút TnUAD - platný od 23. 07. 2020
 2. Študijný poriadok TnUAD - platný od 29. 10. 2020
 3. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
 4. Pracovný poriadok TnUAD - platný od 25. 02. 2021
 5. Organizačný poriadok verejnej vysokej školy - platný od 01. 01. 2018
 6. Zásady volieb do akademického senátu TnUAD - platné od 29. 10. 2020
 7. Rokovací poriadok akademického senátu verejnej vysokej školy - platný od 29. 10. 2020
 8. Rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy - platný od 23. 05. 2013
 9. Štipendijný poriadok verejnej vysokej školy - platný od 01. 04. 2021
 10. Disciplinárny poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre študentov - platný od 25. 02. 2021
 11. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie verejnej vysokej školy - platný od 28. 11. 2012
 12. Určenie výšky školného pre akademický rok 2020/2021 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD
 13. Určenie výšky školného pre akademický rok 2021/2022 a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD
 14. Organizačná smernica k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD - účinnosť od 29. 10. 2020
 15. Organizačná smernica - Referát pre študentov so špecifickými potrebami
 16. Zásady volieb kandidáta na rektora TnUAD

Interné dokumenty systému manažérstva kvality TnUAD


AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica