Vízia a poslanie

 • VÍZIA - Strategickým zámerom je zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe.

  V rámci vedeckého kariérneho rastu poskytujeme, odborné školenia, špičkové laboratórne prístroje, oboznámenie sa s detailnou funkcionalitou. Zároveň sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňujú medzinárodné vedecké konferencie.
 • POSLANÍM A CIEĽOM je - na celouniverzitnej úrovni poskytnúť koordináciu a komplexný odborný servis súčastiam TNUAD v oblasti transferu technológií a know-how, smerom z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe, tým podporujeme previazanosť TNUAD a spoločenskej praxe.
  Poslaním je poskytnúť vedcom poradenstvo pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva. Ďalej rokovať a uzatvárať dohody s priemyselnými partnermi, sprostredkovávať pomoc pri zakladaní spin-off podnikov a vyhľadávať príležitosti na poskytovanie odborných konzultácií s priemyselným partnerom zo všetkých oblastí výskumnej činnosti.
  Vďaka CENTRATECHU chceme rozšíriť svoj tím o mladých vysokokvalifikovaných pracovníkov. Zvýšiť kredibilitu pre aplikovaný výskum, vývoj. Zvýšiť prepojenosť a väzbu na výrobnú prax a prípravu odborníkov pre jej potreby.

  • Centratech má cieľ zabezpečovať širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov duševného vlastníctva TNUAD.
   Poskytovať vedecko-výskumným pracoviskám, ale aj firmám profesionálnu podporu a servis vo všetkých súvisiacich oblastiach od nadviazania komunikácie, licencovania až po implementáciu nových technologických procesov do výroby.