O nás

Systematická podpora vedy a výskumu je predpokladom pre trvalo udržateľný ekonomický rast. Ten by mal byť založený na najnovších poznatkoch, ktoré by však boli pre spoločnosť bezcenné, ak by neboli pretransformované do praxe. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je inovujúca vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa zameriava na vytváranie prepojenia z akademickej sféry do sféry komerčnej na základe vybudovaného Centra transferu technológií – CENTRATECH.

Centrum transferu technológií – CENTRATECH

 • Čo je CENTRATECH? Je centrum TnUAD, ktoré zabezpečuje komplexný proces transferu know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov v oblasti skla, silikátových a polymérnych materiálov, gumy, keramiky do výrobnej sféry a súčasne aj do aplikovaného biomedicínskeho výskumu. Ďalšie zastúpenie v oblasti strojného inžinierstva a priemyselných technológií, drevárskeho odvetvia.
 • Čo zabezpečuje? Realizáciu projektovej spolupráce medzi TnUAD, organizáciu výskumu a vývoja a súkromným sektorom národnej a medzinárodnej úrovni.

  Služby súvisiace s identifikovaním a ochranou hodnotného duševného vlastníctva na.
  • Poradenstvo súvisiace s ochranou duševného vlastníctva.
  • Podávanie prihlášok na Úrade priemyselného vlastníctva SR.
  • Správu duševného vlastníctva STU.
  • Propagáciu výsledkov výskumu a vývoja uplatniteľných v praxi a odborného know-how.
  • Vyhľadávanie a rokovania s partnermi z priemyslu.
 • Čo poskytuje? V rámci vedeckého kariérneho rastu TnUAD poskytuje odborné školenia zamerané na špičkové laboratórne prístroje a na ich detailnú funkcionalitu. Zároveň sa na pôde TnUAD uskutočňujú medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na transfer materiálového výskumu do praxe.