Centrum Transferu Technológií - CENTRATECH

  • Centrum Transféru Technológií - CENTRATECH zabezpečuje komplexný proces transferu know-how, optimalizovaných výrobných a produkčných postupov. Hlavnou prioritou je vyhľadávanie partnerov a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia a súčasne aj príprava spoločných spin-off spoločností.
  • Prostredníctvom CENTRATECHu môžu efektívnejšie spolupracovať a rásť nielen naše univerzitné pracoviská, ale hlavne firmy a podnikatelia (Start –Up spoločnosti). Naším zámerom je využiť výskumný potenciál univerzity a jednotlivých pracovísk, zlepšiť tak produktové portfólio, technologické procesy, technológie a služby pre našich klientov/zákazníkov a samozrejme partnerov. Urýchliť technologický a poznatkový transfer z akademickej pôdy do praxe. Okrem odborných konzultácií, technickej podpory, tiež ponúkame spoluprácu na výskumno-vývojových projektoch a vypracovanie expertíz.