Facebook Youtube Instagram
 • Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

  Medzinárodné výskumné centrum Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok svojej činnosti

  V dnešných dňoch uplynie dvanásť mesiacov od spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý je najväčším slovenským vedecko-výskumným akademickým projektom financovaným z európskeho rámcového programu Horizont 2020. Projekt je unikátny v tom, že sa nezameriava na riešenie konkrétnej vedeckej úlohy, ale jeho cieľom je komplexná organizačno - personálna transformácia jestvujúceho pracoviska na výskumný inštitút, ktorý dokáže v kontexte Európskej Únie spĺňať kritériá excelentného výskumu v oblasti sklárskych vied a technológií. Tento ambiciózny projekt realizujú vedci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v úzkej spolupráci s členmi konzorcia projektu, ktorými sú popredné európske inštitúcie v oblasti sklárskych vied a technológií z Nemecka (Friedrich – Alexander Universität Erlangen-Nürnberg a Friedrich-Schiller Universität Jena), Španielska (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) a Talianska (Universita degli Studi di Padova). Prvý rok projektu sa dá charakterizovať ako budovanie základov, od ktorých sa bude rozvíjať ďalšia činnosť Centra. Zásadným spôsobom sa rozšírili personálne kapacity pracoviska a vytvorili sa organizačné štruktúry Centra. Osobitnú...

 • Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií

  Európska komisia otvorila sériu verejných konzultácií k prioritám budúceho finančného rámca (Multiannual Financial Framework) na roky 2021 – 2027 cieľom zhromaždiť názory všetkých zainteresovaných strán na to, ako čo najlepšie využiť finančné prostriedky rozpočtu EÚ. Konzultácie sú otvorené občanom, organizáciám alebo podnikom do 8. marca 2018 a zahŕňajú celé spektrum budúceho financovania EÚ. Prehľad verejných konzultácií Európskej komisie je v slovenskom jazyku dostupný na https://ec.europa.eu/info/consultations_sk.  Slovenskú akademickú obec zvlášť upozorňujeme na konzultácie k európskym fondom v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotnému trhu, ktoré sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_sk. Samotný dotazník nie je zatiaľ dostupný v slovenskom jazyku, na výber je napr. český jazyk, anglický jazyk a ďalšie. Konzultácie v oblasti súdržnosti v slovenskom jazyku sú dostupné na https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_sk. 

 • Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Slovenská rektorská konferencia oslávila štvrťstoročie od založenia

  Dňa 18. decembra 2017 sa pri príležitosti 25. výročia konalo slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa okrem členov zúčastnili aj predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomír Petrák a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová. Slovenská rektorská konferencia reprezentuje vysoké školy, ktoré sú podľa slovenskej legislatívy vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Podľa schválených stanov bola strategickým cieľom SRK koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Slovenská rektorská konferencia, teraz už ako orgán reprezentácie vysokých škôl, schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá MŠVVaŠ SR. V priebehu 25 rokov stáli na čele SRK desiati prezidenti a v súčasnosti je ním profesor Rudolf Kropil. V pléne Slovenskej rektorskej konferencie pôsobilo 131 rektoriek a rektorov – významné osobnosti slovenského akademického života, vedy, kultúry a umenia. Za uvedené obdobie sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli na viac ako 100 zasadnutiach a podujatiach....

 • Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  Trenčianska univerzita exceluje v programe Horizont 2020

  V najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európskej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 mld. Eur. Cieľom programu je spájať výskum s inováciami a zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu. Do programu sa zapojili nielen univerzity, ale aj rôzne firmy a organizácie. V týchto dňoch bolo zverejnené hodnotenie výsledkov a štatistík programu od januára 2014 do októbra 2017. Z celkových štatistík vyplýva, že program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov v celkovej hodnote 26,65 mld. Eur. Súkromné firmy z tejto sumy dokázali získať až 28%. Najlepšou zo zapojených univerzít je University of Cambridge a najlepšou firmou Siemens. Európska komisia spustila vizualizáciu doterajších výsledkov, vrátane najúspešnejších slovenských subjektov. TOP 3 na Slovensku z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov tvoria: Energochemica Trading a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Farma Oborin s.r.o.. Trenčianska univerzita sa nielenže umiestnila v TOP 3 najúspešnejších slovenských subjektov vôbec, ale má zároveň najlepší výsledok spomedzi všetkých slovenských univerzít v tomto programe. Na svoje dva projekty...

 • Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Striebro na Hokejovom turnaji univerzít SR

  Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zorganizovala v Bratislave dňa 7. novembra 2017 už 6. ročník Hokejového turnaja univerzít SR. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 tímov. Rozlosovanie určilo dve skupiny po 3 tímy, ktoré hrali systémom každý s každým. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne nastúpila v prvom zápase proti SPU Nitra, ktorý vyhrala hladko 7:0. V druhom zápase sme si zmerali sily s Ekonomickou univerzitou Bratislava, ktorú sme porazili 7:1 a bez straty bodu sme postúpili do semifinále, kde nás čakal tím Univerzity Konštantína a Filozofa Nitra. Po riadnom hracom čase zápas skončil nerozhodne 1:1 a tak nasledovali samostatné nájazdy. Tie sme poslednou strelou z hokejky Davida Minárika vyhrali v pomere 2:1 a postúpili sme do finále. Tak ako minulý rok sme súperili s hráčmi FTVŠ hrajúcimi pod hlavičkou UK Bratislava. Žiaľ tento zápas sme nevyhrali, ale skončili sme na krásnej striebornej priečke. V turnaji sa okrem umiestnenia a medailí bojovalo aj o postup na Zimnú univerziádu SR, do ktorej náš tím postúpil. Najlepším obrancom turnaja bol vyhlásený náš študent Matúš Holenda a ocenený za najviac strelených gólov...

AKÚ KVALITU VO VZDELÁVANÍ A VEDE POSKYTUJE TnUAD?

Rating Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a jej fakúlt na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu za rok 2016.


Akú kvalitu vo vzdelávaní a vede poskytuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne?


„Kvalita vzdelávania je zásadnou a prioritnou témou na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zodpovedne stanovené odborné kritériá na hodnotenie kvality vzdelávania a vedy spolu s priebežným hodnotením kvality výučby od študentov posúvajú naše sebahodnotiace procesy smerom k rastu kvality a vzdelanostnej úrovne našich absolventov.“

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne

TnUAD, október 2017

 

 


POZRITE SA NA HODNOTENIE A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY V ROKU 2016

1. Atraktivita štúdia a kvalita vzdelávania

A. Záujem o štúdium

Záujem uchádzačov o štúdium je hlavným indikátorom atraktivity štúdia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. K atraktivite štúdia prispievajú nemalou mierou aj študenti zo zahraničia spolu s prijatými študentami cez programy mobilít, ktorých počet každým rokom mierne narastá. Nasledujúci graf je vyjadrením atraktivity štúdia za posledné tri akademické roky. Z neho je zrejmé, že podiel zapísaných študentov k prihláškam v prvých dvoch stupňoch štúdia je bez výrazných zmien a vývoj možno pokladať za stabilný. V treťom stupni štúdia evidujeme mierny vzrast a záujem prevažne našich absolventov o doktorandské štúdium. V rámci zvýšenia atraktivity štúdia sme v roku 2017 podali žiadosti akreditačnej komisii na získanie práv uskutočňovať študijné programy v anglickom jazyku pre druhý a tretí stupeň štúdia na viacerých súčastiach univerzity. Tabuľka 1 udáva počty prijatých, zapísaných študentov a ich podiel na jednotlivých súčastiach univerzity.

Graf 1: Kvantitatívny prehľad záujmu o dennú formu štúdia

Zdroj: Akademický informačný systém TnUAD v Trenčíne

 

Tab. 1: Atraktivita štúdia na jednotlivých súčastiach univerzity

Fakulta

Počet prijatých študentov

Počet zapísaných študentov

Podiel počtu zapísaných študentov k prijatým

TnUAD

1273

1015

79,73

CUP

94

70

74,47

FŠT

152

128

84,21

FPT

155

142

91,61

FSEV

621

493

79,39

FZ

251

182

72,51

 

Zdroj: Výročná správa TnUAD v Trenčíne za rok 2016

Počet študentov, ktorí smerujú k akademickej kariére, vyjadruje tabuľka 2.

 

Tab. 2: Počet doktorandov na jednotlivých fakultách za rok 2016

Fakulta

Počet doktorandov

Počet novoprijatých doktorandov

Počet ukončených doktorandov

TnUAD

27

8

13

VILA

8

1

1

FPT

13

4

4

FŠT

6

3

8

Zdroj: Výročná správa TnUAD v Trenčíne za rok 2016

 

B. Kvalita vzdelávania

Počet pedagógov, ktorí zabezpečujú vzdelávanie pre každých 100 študentov, ako aj kvalifikačná štruktúra vysokoškolských pedagógov je primárnym ukazovateľom kvality vzdelávania. Z nasledujúcich tabuliek vyplýva, že kvalita vzdelávania je zabezpečená aj dostatočným počtom pedagógov, pripadajúcich na 100 študentov. Tento podiel je najvýraznejší hlavne na technických fakultách, čím sa garantuje individuálnejší prístup ku študentom náročnejšieho štúdia. Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne až 91,97% pedagógov tvoria učitelia s vedeckou alebo vedecko-pedagogickou hodnosťou na celkovom počte pedagógov, čo je dôležitý ukazovateľ kvality poskytovaného vzdelávania a zvyšovania kvalifikačného rastu pedagógov. Podiel profesorov a docentov tvorí viac ako tretinu z celkového počtu pedagógov, čím univerzita garantuje vedeckosť, odbornosť a vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu.

Tab. 3: Počet pedagógov na 100 študentov v dennej forme štúdia

Fakulta

Počet študentov

v dennej forme štúdia

Počet pedagógov

Počet pedagógov

na 100 študentov

TnUAD

1678

137

8,16

CUP

117

14

11,97

FPT

177

28

15,82

FSEV

703

41

5,83

FŠT

203

25

12,32

FZ

478

29

6,07

Zdroj: Výročná správa TnUAD v Trenčíne za rok 2016


Tab. 4: Podiel profesorov, docentov a učiteľov s PhD. na počte všetkých pedagógov

Fakulta

Počet profesorov, docentov a pedagógov s PhD.

Podiel profesorov, docentov a pedagógov s PhD. na počte všetkých pedagógov (v %)

TnUAD

126

91,97

CUP

14

100

FPT

24

85,71

FSEV

41

100

FŠT

25

100

FZ

22

75,86

Zdroj: Výročná správa TnUAD v Trenčíne za rok 2016


Tab. 5: Podiel počtu profesorov a docentov na počte všetkých pedagógov

Fakulta

Počet profesorov a docentov

Počet všetkých pedagógov

Podiel profesorov a docentov na počte všetkých pedagógov (v %)

TnUAD

52

137

37,96

CUP

8

14

57,14

FPT

11

28

39,29

FSEV

12

41

29,27

FŠT

10

25

40,00

FZ

11

29

37,93

Zdroj: Výročná správa TnUAD v Trenčíne za rok 2016


2. VEDA A VÝSKUM

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí nielen k najvýznamnejším inštitúciám v regióne, ktorá poskytuje vzdelávanie študentov v širokom spektre vedných odborov, ale je úspešná aj v získavaní vedeckých domácich a medzinárodných projektov. Univerzita v roku 2016 riešila 9 projektov VEGA; 3 projekty KEGA; 3 projekty APVV a 1 medzinárodný vedecko-výskumný projekt, získaný v rámci výzvy Horizont 2020 FunGlass - Centre for functional and surface-functionalized glasses v celkovej hodnote 109 898 €. Grant získalo celouniverzitné pracovisko VILA v rámci výzvy „Šírenie excelentnosti  a zvyšovanie účasti/ Teaming“ zameranej na budovanie centier excelentnosti v spolupráci so špičkovými výskumnými európskymi inštitúciami a univerzitami – Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg, Friedrich Schiller University of Jena, The Spanish National Research Council a University of Padova. Projekt pod názvom FunGLASS je zameraný na ďalší rozvoj už existujúceho Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály do podoby medzinárodne uznávaného Centra pre funkčné a povrchovo upravované sklá. Realizácia projektu sa začala už v tomto roku.

Univerzita súčasne podala 13 žiadostí o projekty VEGA, 8 žiadostí o projekty KEGA a 5 žiadostí o projekty APVV vo všeobecnej výzve. Ďalším domácim projektom riešeným v roku 2016 bol nevýskumný projekt podporený dotáciou z Ministerstva zahraničných vecí SR: „Priority slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v kontexte aktuálnych spoločenských a globálnych výziev.“Prostriedky z nevýskumných projektov dosiahli hodnotu 174 374 €. Celkový súčet prostriedkov z projektov, zmluvného výskumu a analýz dosiahol hodnotu 704 501 €. Medziročný nárast finančných prostriedkov na výskumnú činnosť bol v roku 2016 vyšší o 139 538 €.

Zdroj: Výročná správa TnUAD v Trenčíne za rok 2016


3. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Celkový počet publikačných výstupov za rok 2016 dosiahol hodnotu 701, čo predstavuje 5,1 publikácií na jedného pedagogického alebo vedecko-výskumného pracovníka. Z celkového počtu publikácií sme v roku 2016 zaznamenali 13 výstupov z kategórie vedeckých monografií, 30 výstupov vysokoškolských učebníc, 21 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 39 vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a 592 vedeckých prác tvoria ostatné publikačné kategórie.

Zdroj: Výročná správa TnUAD v Trenčíne za rok 2016


4. OCENENIA A HODNOTENIA

V medzinárodnom rebríčku hodnotenia univerzít Webometrics Ranking of Worlds Universities sa naša Alma Mater drží dlhodobo na stredných priečkach spomedzi 33 slovenských registrovaných univerzít, čím sa zaraďuje medzi stabilné  univerzity.

Zdroj: http://www.webometrics.info/en/Europe/Slovakia

Centrum vedecko-technických informácií zverejnilo koncom roka 2016 štúdiu o zamestnanosti absolventov vysokých škôl, ktorá je zaujímavým ukazovateľom aj pre výber správneho študijného odboru a vysokej školy. Podľa portálu Profesia patrí Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne do TOP 10 rebríčka najžiadanejších absolventov z jednotlivých slovenských univerzít a vysokých škôl.

Počas roka 2016 univerzita aktívne pracovala na odstránení nedostatkov v kritériu KZU-3 v rámci procesu komplexnej akreditácie, aby splnila všetky predpísané kritéria na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 17. júla 2017 boli tieto opatrenia potvrdené a TnUAD sa začlenila medzi univerzitné vysoké školy.  

TnUAD úspešne prešla aj certifikačným auditom systému manažérstva kvality podľa najnovšej platnej normy ISO 9001, v ktorej sú implementované aj požiadavky na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Certifikát udelila renomovaná akreditovaná certifikačná spoločnosť ELBACERT. Obhájením certifikátu univerzita deklaruje, že pracuje systémovo na základe procesného prístupu vo vzdelávaní a výskume.

V roku 2016 získali naši študenti niekoľko významných ocenení. Z nich možno spomenúť víťazstvo študentky Fakulty zdravotníctva v súťaži Florence roka 2016, v ktorej finalisti museli preukázať teoretické znalosti vo vedomostnom teste a prakticky predviesť riešenie rôznych  modelových situácií.  Tešíme sa, že v silnej konkurencii študentov z celého Slovenska súťaž vyhrala naša študentka Nikola Tomanová. 

Ďalším úspechom našich študentov je, že na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre bola predstavená verejnosti konštruktérska novinka - plne funkčné pásové vozidlo, určené najmä pre jazdu v ťažkom teréne s dvoma elektromotormi a pružne upravovateľným výkonom.

Univerzita podporuje aj športovo nadaných študentov a Laura Svatíková z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov k nim jednoznačne patrí. Jej najväčším úspechom je zápis do svetového rebríčka WTA tour, ktorý sa jej podaril už pred dvomi rokmi v St. Pöltene, kde sa prebojovala medzi 16 najlepších hráčok turnaja. V roku 2016 si Laura odniesla pre Trenčín vzácnu zlatú medailu, kedy na  Letnej univerziáde SR 13. októbra v Bratislave, ktorá sa koná každé štyri roky, vyhrala s prehľadom tenisovú dvojhru aj štvorhru.

Záverom uvádzame niektoré z našich postrehov, postojov a zámerov:

 1. Kritéria a metodika, použitá v našom ratingu, reflektujú vývoj v oblasti hodnotenia univerzít v širšom národnom a medzinárodnom kontexte.
 2. Všetky údaje a zdroje sú verifikované Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, základnou dostupnou štatistikou MŠVVaŠ SR, CVTI, CREPč a medzinárodnou databázou vedeckých prác Web of  Knowledge. Tým ich považujeme za objektívne a hodnoverné. Porovnanie v časových radoch nám môže pomôcť pri analýze silných, ale tiež aj slabších stránok.
 3. Cieľom zverejnenia ratingu našej univerzity je stimulovať kvalitu poskytovaného vzdelávania, zvýšiť výskumný a vedecký potenciál, objektívne a pravdivo, bez bočných úmyslov informovať našich študentov, absolventov, ale aj širšiu verejnosť o dosiahnutých výsledkoch za rok 2016.
 4. Sme si vedomí toho, že existuje priestor pre neustále zlepšovanie jednotlivých hlavných činností našej univerzity, jej fakúlt a celouniverzitných pracovísk.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica