Zhromaždenie akademickej obce TnUAD za účelom predstavenia kandidátov na rektora

01.02.2017

PREDSEDA

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

zvoláva

v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD

zhromaždenie Akademickej obce TnUAD

na 8. februára 2017 o 09:00 hod., v aule, budova B

 

za účelom predstavenia kandidátov na rektora TnUAD.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.

 

 

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce TnUAD a mimoriadne zasadnutie AS TnUAD 8. 2. 2017

1. časť: Zhromaždenie Akademickej obce TnUAD k predstaveniu kandidáta na rektora TnUAD, aula, budova B, 09:00 hod.

Program 1. časti:

 1. Zahájenie, privítanie členov AO TnUAD – predseda AS TnUAD
 2. Informácia k plneniu Harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 3. Predstavenie kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 4. Vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD, životopis a krátke programové vyhlásenie
 5. Diskusia – otázka a odpoveď max. do 5 minút

Prerušenie zhromaždenia AO TnUAD do 11:00 hod.

2. časť: Mimoriadne zasadnutie AS TnUAD, konferenčné centrum TnUAD, budova B, 11:00 hod.

Program 2. časti:

 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schvaľovanie programu MZ AS TnUAD
 4. 4. Predstavenie a vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD
 5. 5. Voľba kandidáta na rektora TnUAD
 6. 6. Rôzne

Po vykonaní voľby kandidáta na rektora TnUAD a spočítaní hlasov vyhlási predsedníčka VK výsledky voľby kandidáta na rektora členom AS TnUAD a následne členom AO TnUAD.

V prípade, že budú prítomní aj zástupcovia médií a budú mať záujem o rozhovor s novozvoleným rektorom TnUAD tak tento sa uskutoční za prítomnosti dekanov fakúlt v zasadačke rektorátu.

Poznámka: Zápisnice z obidvoch častí (zhromaždenie AO a zasadanie AS) spracuje tajomníčka AS TnUAD Mgr. Daniela Vávrová.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica