Facebook Youtube Instagram
 • Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne

  Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne

  Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva. Úlohou jednotlivých kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby  študenti získali potrebnú prax. Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu. Vedúci kliník sú prednostovia, ktorých výber na pozíciu je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu dvoch rokov. Naposledy rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik menoval prednostov v decembri 2016, a preto po dvoch rokoch opäť spolu s vedením Fakultnej nemocnice v Trenčíne vymenovali do funkcií nových prednostov kliník. Povereným prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín...

 • Rada vysokých škôl na Trenčianskej univerzite

  Rada vysokých škôl na Trenčianskej univerzite

  Na našej akademickej pôde sme začiatkom týždňa privítali zástupcov všetkých univerzít a vysokých škôl Slovenskej republiky a spoločne sme diskutovali za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej o prioritách pre nadchádzajúce obdobie. Reprezentácia univerzít v zastúpení Rady vysokých škôl prerokovala na svojom zasadnutí Metodiku rozpisu dotácií verejných vysokých škôl na rok 2019 a Návrh novely zákona o vysokých školách, v ktorej sa upravuje pôsobnosť vysokej školy pri odoberaní protiprávne získaných akademických titulov. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik spoločne s Radou vysokých škôl upozornil zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na nedostatočné financovanie vysokých škôl, ktoré nevytvára adekvátne podmienky pre ich rozvoj.

 • Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pre všetkých nadšencov vedy a techniky pripravila v rámci Dní vedy a techniky 2018 množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch od 5. do 11. novembra 2018. Zapojili sa všetky fakulty a univerzitné pracoviská Trenčianskej univerzity. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil aktivitu fakúlt a teší ho, že univerzita predstavila svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a zároveň priblížila vedu a techniku mladým ľuďom. Počas dňa otvorených dverí v centre FunGlass mali študenti jedinečnú šancu vidieť, kde všade a akými spôsobmi sa chémia využíva. Súčasťou podujatia bola prednáška a predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch (ICP spektrometer, elektrónový mikroskop, rontgenový difraktometer,...). Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sa uskutočnili prednášky a vedecký workshop. Prednáška riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša, M.Phil. bola na tému Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás - Moc občana meniť svet. Jej cieľom bolo prezentovať a oboznámiť o...

 • Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Trenčianska univerzita sa aj tento rok pripojila k viac než 300 univerzitám, vysokým školám i ďalším vzdelávacím inštitúciám z Českej republiky a ďalších 17 krajín sveta a prezentuje štúdium na veľtrhu v Brne. Gaudeamus Brno je najväčší veľtrh pomaturitného vzdelávania v Česku. Veľtrh každý rok navštívi až 28 000 návštevníkov, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite.  Veľtrh poskytuje kompletný prehľad o štúdiu a uchádzači mohli navštíviť aj náš stánok a dozvedieť sa o študijných programoch či študentskom živote na Trenčianskej univerzite.  Informácie o školách mohli záujemcovia získať na prednáškach, kde sa dozvedeli všetko o štúdiu, fakultách, odboroch, vybavení školy i aktivitách, ktoré ponúkajú. S výberov vhodnej školy pomáhali poradcovia a k dispozícii bolo aj kariérne poradenstvo. 

 • Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Minulý týždeň v dňoch 9. – 11. októbra 2018 študenti z našej univerzity prezentovali štúdium na Trenčianskej univerzite na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC. Veľtrh sa uskutočňuje pod záštitou  podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Uchádzači sa mohli dozvedieť informácie o bakalárskych,  magisterských alebo inžinierskych programoch, výmenných programoch, jazykových kurzoch, kurzoch ďalšieho vzdelávania či poradenských službách. Popri výmene informácií od vystavovateľov, organizátor pripravil pre návštevníkov i mnoho ďalších zaujímavých stretnutí, súťaží, ankiet, seminárov, poradenskú činnosť zabezpečovanú psychológmi a odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov alebo diskusné fórum. Aktivity pri ktorých naši študenti predstavujú štúdium a zdieľajú informácie o univerzite novým potenciálnym študentom podporuje aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

Zhromaždenie akademickej obce TnUAD za účelom predstavenia kandidátov na rektora

PREDSEDA

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

zvoláva

v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD

zhromaždenie Akademickej obce TnUAD

na 8. februára 2017 o 09:00 hod., v aule, budova B

 

za účelom predstavenia kandidátov na rektora TnUAD.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.

 

 

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce TnUAD a mimoriadne zasadnutie AS TnUAD 8. 2. 2017

1. časť: Zhromaždenie Akademickej obce TnUAD k predstaveniu kandidáta na rektora TnUAD, aula, budova B, 09:00 hod.

Program 1. časti:

 1. Zahájenie, privítanie členov AO TnUAD – predseda AS TnUAD
 2. Informácia k plneniu Harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 3. Predstavenie kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 4. Vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD, životopis a krátke programové vyhlásenie
 5. Diskusia – otázka a odpoveď max. do 5 minút

Prerušenie zhromaždenia AO TnUAD do 11:00 hod.

2. časť: Mimoriadne zasadnutie AS TnUAD, konferenčné centrum TnUAD, budova B, 11:00 hod.

Program 2. časti:

 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schvaľovanie programu MZ AS TnUAD
 4. 4. Predstavenie a vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD
 5. 5. Voľba kandidáta na rektora TnUAD
 6. 6. Rôzne

Po vykonaní voľby kandidáta na rektora TnUAD a spočítaní hlasov vyhlási predsedníčka VK výsledky voľby kandidáta na rektora členom AS TnUAD a následne členom AO TnUAD.

V prípade, že budú prítomní aj zástupcovia médií a budú mať záujem o rozhovor s novozvoleným rektorom TnUAD tak tento sa uskutoční za prítomnosti dekanov fakúlt v zasadačke rektorátu.

Poznámka: Zápisnice z obidvoch častí (zhromaždenie AO a zasadanie AS) spracuje tajomníčka AS TnUAD Mgr. Daniela Vávrová.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica