Facebook Youtube Instagram
TnUAD
 

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

V dňoch 10. – 12. októbra 2017 sme boli súčasťou už 21. ročníka veľtrhu  štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC v hlavnom meste Slovenskej republiky. Veľtrh ponúka návštevníkom možnosť diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov a každoročne sa na ňom zúčastní 10 až 12 tisíc študentov nielen zo Slovenska.

 Prezentovali sa tu slovenské a zahraničné vysoké školy a univerzity, vzdelávacie inštitúcie  a zamestnávatelia. Informácie o vzdelávaní a profesiách boli určené najmä pre stredoškolákov, postgraduálnych študentov ale aj čerstvých absolventov. Pripravená bola taktiež poradňa, ktorá pomáhala záujemcom zorientovať sa pri výbere štúdia alebo voľbe povolania a tiež diskusné fórum.

Našu univerzitu zastupovali študenti a doktorandi všetkých fakúlt...

Oslovovali sme potenciálnych študentov aj na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Veľtrh Gaudeamus tradične aj s účasťou našej univerzity

Dňa 27. septembra bol slávnostne otvorený veľtrh Gaudeamus, ktorý je postavený na viac ako dvadsaťročnej úspešnej tradícii a prebieha každoročne v Brne, Prahe a Nitre. Je zameraný na univerzitné, neuniverzitné pomaturitné štúdium, na celoživotné vzdelávanie a vytvára priestor pre stretávanie sa zástupcov vzdelávacích inštitúcií a ich potenciálnych študentov. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Slovensku, v Českej republike alebo univerzitách v zahraničí. Dôležitou súčasťou veľtrhu je sprievodný program v podobe prednášok, do ktorých sa zapojila aj naša univerzita a tiež kariérny a poradenský servis.

Tento rok bol záujem o Trenčiansku univerzitu mimoriadne vysoký. Reprezentanti z každej fakulty našej univerzity záujemcov oboznámili...

Veľtrh Gaudeamus tradične aj s účasťou našej univerzity

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Dňa 27. septembra 2017 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik slávnostne zahájil nový akademický rok. 

Technické, ekonomické, sociálne, spoločenské a zdravotnícke štúdiá. To všetko je možné študovať na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ak niekto uvažuje o vysokoškolskom štúdiu, mal by sa v prvom rade zamerať na odbor, ktorý mu neskôr umožní vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Druhou najdôležitejšou vecou je potom vybrať si takú školu, ktorá je prepojená s praxou a veľmi rýchlo študenta uvedie do reality. Ambíciou univerzity je, naplniť obe podmienky súčasne. Taktiež mať otvorený prístup k svojim študentom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z.z....

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

Módny návrhár 2017

Vo štvrtok 14. septembra sa v Ružomberku uskutočnil v poradí už šiesty ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár. Podujatie bolo realizované pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Organizátorom súťaže Módny návrhár bola spoločnosť DIZAJN, n.o. na čele s prof. Ing. Pavlom Lizákom, PhD. Prehliadku moderovala Janka Hospodárová a vystupovali Daniel Hůlka a Kamila Nývltová.

Podobne ako v minulosti, aj tento rok bola odovzdaná cena rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozefa Habánika, a to študentke Valérii Kršiakovej zo Strednej umeleckej školy Trenčín. Rektor ocenil...

Módny návrhár 2017

Pripomenuli sme si 73. výročie Slovenského národného povstania

Pri Pamätníku umučených obetí sa na Brezine 28. augusta 2017 uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania. Okrem žijúcich priamych účastníkov SNP a protifašistického odboja sa podujatia zúčastnili aj delegácie krajskej a miestnej samosprávy, Ozbrojených síl SR, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Položením venca na hroby padlých vojakov si pamiatku uctil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček.

Pripomenuli sme si 73. výročie Slovenského národného povstania

Zhromaždenie akademickej obce TnUAD za účelom predstavenia kandidátov na rektora

PREDSEDA

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

zvoláva

v súlade s Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD

zhromaždenie Akademickej obce TnUAD

na 8. februára 2017 o 09:00 hod., v aule, budova B

 

za účelom predstavenia kandidátov na rektora TnUAD.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.

 

 

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce TnUAD a mimoriadne zasadnutie AS TnUAD 8. 2. 2017

1. časť: Zhromaždenie Akademickej obce TnUAD k predstaveniu kandidáta na rektora TnUAD, aula, budova B, 09:00 hod.

Program 1. časti:

 1. Zahájenie, privítanie členov AO TnUAD – predseda AS TnUAD
 2. Informácia k plneniu Harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 3. Predstavenie kandidáta na rektora TnUAD – predsedníčka volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora TnUAD
 4. Vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD, životopis a krátke programové vyhlásenie
 5. Diskusia – otázka a odpoveď max. do 5 minút

Prerušenie zhromaždenia AO TnUAD do 11:00 hod.

2. časť: Mimoriadne zasadnutie AS TnUAD, konferenčné centrum TnUAD, budova B, 11:00 hod.

Program 2. časti:

 1. 1. Otvorenie
 2. 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. 3. Schvaľovanie programu MZ AS TnUAD
 4. 4. Predstavenie a vystúpenie kandidáta na rektora TnUAD
 5. 5. Voľba kandidáta na rektora TnUAD
 6. 6. Rôzne

Po vykonaní voľby kandidáta na rektora TnUAD a spočítaní hlasov vyhlási predsedníčka VK výsledky voľby kandidáta na rektora členom AS TnUAD a následne členom AO TnUAD.

V prípade, že budú prítomní aj zástupcovia médií a budú mať záujem o rozhovor s novozvoleným rektorom TnUAD tak tento sa uskutoční za prítomnosti dekanov fakúlt v zasadačke rektorátu.

Poznámka: Zápisnice z obidvoch častí (zhromaždenie AO a zasadanie AS) spracuje tajomníčka AS TnUAD Mgr. Daniela Vávrová.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica