Zasadnutie Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne

24.05.2013

Akademický senát našej univerzity na svojom zasadnutí 7.mája 2013 schválil návrh nového zloženia Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý v zmysle zákona o vysokých školách  predložil  senátu  rektor doc. Habánik. Prvé zasadnutie novokoncipovanej Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne sa uskutočnilo 23. mája 2013 v Konferenčnom centre  univerzity v budove „B“. Jedným z bodov rokovania bolo aj slávnostné odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným členom Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne. Pri tejto príležitosti rektor poďakoval najmä externým a čestným členom novej Vedeckej rady, ktorí prijali ponuku  členstva, a tak deklarovali ich ochotu spolupodieľať sa na ďalšom vedecko-pedagogickom  smerovaní našej univerzity.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica