Zasadnutie Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

28.08.2013

V utorok, 27. augusta 2013, sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Správna rada, ktorú viedol jej predseda, MUDr. Pavol Sedláček, MPH., rokovala v zmysle schváleného programu. Predmetom rokovania bola Výročná správa o činnosti a  hospodárení  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za rok 2012,  Politika kvality vzdelávania a  Správa audítora. V diskusii k jednotlivým bodom programu rokovania, okrem členov  Správnej rady, zaujal svoje stanovisko rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Členovia Správnej rady  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podporili zámery rektora v oblasti kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, zavádzania nových moderných informačno-komunikačných technológií a  v príprave a  kreovaní nového Technologického a  študentského centra  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica