Zápisnica volebnej komisie CUP PLT TnUAD o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb členov AS TnUAD konaných v dňoch 10. – 11. 4. 2013

12.04.2013

Uznesenie

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

číslo 1/2013 z MZ AS TnU AD dňa 20. 3. 2013

AS TnUAD v súlade s § 8 ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s vnútorným predpisom TnU AD „Zásady volieb do AS TnU AD“  čl. 5  

v y h l a s u j e

doplňujúce voľby na člena AS univerzity za celouniverzitné pracoviská  (KP) TnU AD

podľa schváleného

harmonogramu prípravy a vykonania doplňujúcich volieb na člena AS TnU AD

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica