Zamestnávatelia zorganizovali odborný workshop v oblasti vzdelávania a digitalizácie

21.01.2024

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov považujú vzdelávanie dlhodobo za jednu zo svojich kľúčových priorít. Z tohto dôvodu počas novembra zorganizovali odborný workshop s názvom AdultLearning RO-SK: Digitálne kompetencie v kontexte celoživotného vzdelávania. V rámci neho spoločne so zástupcami akademickej obce, odborníkmi z praxe, ako aj ďalšími kľúčovými partnermi diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti vzdelávania a digitalizácie.

Odborný workshop stakeholderov sa uskutočnil na pôde našej univerzity v rámci medzinárodného projektu spolufinancovaného Európskou úniou s názvom AdultLearningROSK: Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia. Jednou z kľúčových tém bola dlhodobá stagnácia Slovenska v oblasti systémového rozvoja celoživotného vzdelávania a efektívneho rozvoja digitálnych zručností. Podľa údajov z Eurostat-u bola na Slovensku v roku 2021 účasť na vzdelávaní dospelých vo veku od 25 –64 rokov len na úrovni 5%. Naša krajina tak patrí medzi krajiny s najnižšou participáciou dospelých ľudí na ďalšom vzdelávaní v rámci EÚ. Zamestnávatelia združení v RÚZ v tejto súvislosti zdôraznili, že kľúčová je v tomto smere definícia tzv. spoločenskej objednávky, teda čo vlastne spoločnosť od vzdelávacieho systému (verejného školstva) očakáva a zabezpečenie jej plnenia.

„Dlhodobo sa zasadzujeme o prijímanie a realizáciu opatrení, ktoré zabezpečia, že absolventi stredných odborných škôl a vysokých škôl budú po skončení štúdia pripravení pre skutočné potreby pracovného trhu, ktorý je dnes do veľkej miery ovplyvnený digitalizáciou a technologickými zmenami,“ konštatuje 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Republiková únia zamestnávateľov a Trenčianska univerzita pri spracovávaní výstupov projektu nadväzujú aj na výsledky národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce. V rámci workshopu tak boli prítomným prezentované aj inovácie, ovplyvňujúce štandardy vybraných zamestnaní, konkrétne odborné vedomosti a zručnosti, na ktoré je v súvislosti s digitalizáciou nutné zamerať ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica