Zahraničná spolupráca

29.01.2019

Dňa 24. januára 2019 sme privítali na Trenčianskej univerzite delegáciu z Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, ktorú reprezentoval doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. dekan Fakulty zdravotnických studií a doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. vedúci Ústavu strojov a energetiky Fakulty strojního  inženýrství.

S uvedenou univerzitou máme podpísanú zmluvu o spolupráci a cieľom stretnutia bolo konkretizovať formy spolupráce s našou univerzitou. Delegáciu prijal prorektor pre stratégiu a rozvoj TnUAD doc. Ing. Peter Lipták, CSc., ktorý našu univerzitu predstavil. Ďalej sa prerokovali možnosti partnerstva v rámci mobilít ERASMUS+. Dekanka Fakulty zdravotníctva PhDr. Iveta Matišáková, PhD., predstavila fakultu a prediskutovala s dekanom Fakulty zdravotných štúdii formy spolupráce. Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., dekan Fakulty špeciálnej techniky, taktiež predstavil fakultu a s vedúcim Ústavu strojov a energetiky rokovali o budúcej kooperácii. Následne si šli účastníci fakulty aj pozrieť.

Vzájomná porada prebiehala v konštruktívnom duchu, a preto veríme, že spolupráca našich univerzít bude obojstranne prospešná.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica