Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov členstva v Správnej rade Trenčianskej univerzity

15.07.2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

(ďalej len „TnUAD“)

v zmysle § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“)

VYZÝVA

právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií (§ 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obce, samosprávne kraje, Slovenskú akadémiu vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzea, galérie a divadlá,

na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady TnUAD
Akademickému senátu TnUAD.

Členmi Správnej rady TnUAD sa môžu v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách stať najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním TnUAD alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Navrhnutý kandidát musí mať v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Navrhnutý kandidát musí spĺňať podmienky stanovené v zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách, ako aj podmienky nezlučiteľnosti funkcie člena Správnej rady TnUAD stanovené v § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách.

SPÔSOB PREDKLADANIA NÁVRHOV

Návrh na kandidáta na člena Správnej rady TnUAD musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.

Prílohou návrhu je:

 1. profesijný životopis navrhovanej osoby,
 2. úradne overená kópia o dosiahnutí vysokoškolského vzdelania prvého, resp. druhého stupňa,
 3. súhlas navrhnutého kandidáta,
 4. čestné vyhlásenie navrhnutého kandidáta o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v SR TnUAD, a že je u neho vylúčená nezlučiteľnosť funkcií s prípadným členstvom v SR TnUAD.

Ak sú doklady, ktoré sú priložené k návrhu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Písomné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom „Návrh na kandidáta na člena Správnej rady TnUAD“, a to

 • Akademickému senátu TnUAD na adresu:
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Akademický senát TnUAD
  • Študentská 2
  • 911 50 Trenčín

Predkladateľ návrhu je povinný na prednej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoj názov, resp. obchodné meno a úplnú adresu.

TERMÍN PREDKLADANIA NÁVRHOV: do 15. augusta 2022.

V zmysle § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách Akademický senát TnUAD zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena Správnej rady TnUAD príslušný počet kandidátov.

Po voľbe zorganizuje TnUAD verejné vypočutie kandidátov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica