Vyhlasujeme 4. ročník literárnej súťaže

16.04.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s      

Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

vyhlasujú

 

    4. ročník študentskej súťaže o LITERÁRNU CENU TnUAD

 

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť autor (študent strednej školy) so svojou  prácou (či už

na papieri, alebo na internete).

Žáner: bez obmedzenia žánru

Témy: 1. Čo by som na svete zmenil(a)

            2. Môže byť budúcnosť bez vojen a katastrof?

            3. Vzdelanie a jeho hodnota

 

Jazyk: slovenský.

Formálna stránka: práca v rozsahu maximálne 5 strán, formát A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12.

Súťažná práca musí obsahovať: názov práce, meno a priezvisko autora, vek, adresu bydliska, e-mail, tel. kontakt, názov

navštevovanej školy a ročník.

Texty autorom späť nezasielame.

Od jedného autora prijímame maximálne 2 práce.

Po odoslaní práce na doleuvedenú adresu Vám príde odpoveď, že práca bola prijatá.

 

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová.

Uzávierka zaslania súťažných prác je dňa 30.9.2020.

Vyhodnotenie súťaže za účasti autorov súťažných prác, poroty a organizátorov podujatia sa (v prípade, že to bude vzhľadom na

aktuálnu situáciu možné) uskutoční dňa 10. 11. 2020  v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Ocenené budú tri súťažné práce. Posúdi ich odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

  • udeliť ocenenia  autorom víťazných prác,
  • nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,
  • neudeliť niektorú z cien. 

 

Súťažný text zašlite na e-mailovú adresu: zuzana.starostova@tnuni.sk

Kontakt, informácie: zuzana.starostova@tnuni.sk

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica