Facebook Youtube Instagram
 • Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne

  Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne

  Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva. Úlohou jednotlivých kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby  študenti získali potrebnú prax. Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu. Vedúci kliník sú prednostovia, ktorých výber na pozíciu je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu dvoch rokov. Naposledy rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik menoval prednostov v decembri 2016, a preto po dvoch rokoch opäť spolu s vedením Fakultnej nemocnice v Trenčíne vymenovali do funkcií nových prednostov kliník. Povereným prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín...

 • Rada vysokých škôl na Trenčianskej univerzite

  Rada vysokých škôl na Trenčianskej univerzite

  Na našej akademickej pôde sme začiatkom týždňa privítali zástupcov všetkých univerzít a vysokých škôl Slovenskej republiky a spoločne sme diskutovali za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej o prioritách pre nadchádzajúce obdobie. Reprezentácia univerzít v zastúpení Rady vysokých škôl prerokovala na svojom zasadnutí Metodiku rozpisu dotácií verejných vysokých škôl na rok 2019 a Návrh novely zákona o vysokých školách, v ktorej sa upravuje pôsobnosť vysokej školy pri odoberaní protiprávne získaných akademických titulov. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik spoločne s Radou vysokých škôl upozornil zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na nedostatočné financovanie vysokých škôl, ktoré nevytvára adekvátne podmienky pre ich rozvoj.

 • Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Týždeň vedy a techniky na Trenčianskej univerzite

  Do Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa zapojila aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a pre všetkých nadšencov vedy a techniky pripravila v rámci Dní vedy a techniky 2018 množstvo prednášok, zaujímavých workshopov, seminárov či exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch od 5. do 11. novembra 2018. Zapojili sa všetky fakulty a univerzitné pracoviská Trenčianskej univerzity. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil aktivitu fakúlt a teší ho, že univerzita predstavila svoju činnosť a aktivity širokej verejnosti a zároveň priblížila vedu a techniku mladým ľuďom. Počas dňa otvorených dverí v centre FunGlass mali študenti jedinečnú šancu vidieť, kde všade a akými spôsobmi sa chémia využíva. Súčasťou podujatia bola prednáška a predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch (ICP spektrometer, elektrónový mikroskop, rontgenový difraktometer,...). Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sa uskutočnili prednášky a vedecký workshop. Prednáška riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša, M.Phil. bola na tému Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás - Moc občana meniť svet. Jej cieľom bolo prezentovať a oboznámiť o...

 • Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Veľtrh Gaudeamus v Brne

  Trenčianska univerzita sa aj tento rok pripojila k viac než 300 univerzitám, vysokým školám i ďalším vzdelávacím inštitúciám z Českej republiky a ďalších 17 krajín sveta a prezentuje štúdium na veľtrhu v Brne. Gaudeamus Brno je najväčší veľtrh pomaturitného vzdelávania v Česku. Veľtrh každý rok navštívi až 28 000 návštevníkov, ktorí aktívne hľadajú ďalšie štúdium po maturite.  Veľtrh poskytuje kompletný prehľad o štúdiu a uchádzači mohli navštíviť aj náš stánok a dozvedieť sa o študijných programoch či študentskom živote na Trenčianskej univerzite.  Informácie o školách mohli záujemcovia získať na prednáškach, kde sa dozvedeli všetko o štúdiu, fakultách, odboroch, vybavení školy i aktivitách, ktoré ponúkajú. S výberov vhodnej školy pomáhali poradcovia a k dispozícii bolo aj kariérne poradenstvo. 

 • Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Trenčianska univerzita na veľtrhu štúdia a kariéry

  Minulý týždeň v dňoch 9. – 11. októbra 2018 študenti z našej univerzity prezentovali štúdium na Trenčianskej univerzite na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC. Veľtrh sa uskutočňuje pod záštitou  podpredsedu Európskej komisie, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Uchádzači sa mohli dozvedieť informácie o bakalárskych,  magisterských alebo inžinierskych programoch, výmenných programoch, jazykových kurzoch, kurzoch ďalšieho vzdelávania či poradenských službách. Popri výmene informácií od vystavovateľov, organizátor pripravil pre návštevníkov i mnoho ďalších zaujímavých stretnutí, súťaží, ankiet, seminárov, poradenskú činnosť zabezpečovanú psychológmi a odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov alebo diskusné fórum. Aktivity pri ktorých naši študenti predstavujú štúdium a zdieľajú informácie o univerzite novým potenciálnym študentom podporuje aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

Uznesenie
Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
z riadneho zasadnutia AS TnUAD dňa 21. 11. 2018

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súvislosti s oznámením Predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ o vyhlásení volieb do ŠRVŠ

v y h l a s u j e
voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD
podľa schváleného
harmonogramu prípravy a vykonania volieb do ŠRVŠ. 

Na organizáciu volieb do ŠRVŠ zvolil AS TnUAD
volebnú komisiu v zložení:

 1. Milan Stuhl - predseda
 2. Bc. Scarlett Hlobeňová
 3. Bc. Dominik Vaňo

HARMONOGRAM
PRÍPRAVY A VYKONANIA VOLIEB DO ŠRVŠ

Por.

číslo

ÚLOHA – POSTUP

ZABEZPEČÍ

TERMÍN

1.

Zverejnenie „Vyhlásenia volieb do ŠRVŠ za ŠČ AO TnUAD - uznesenie, harmonogram prípravy a vykonania volieb a zloženie volebnej komisie.

(web schránka TnUAD, Nástenné tabule a vchody do budov fakúlt a CUP TnUAD).

AS TnUAD

Tajomníčka

AS fakúlt

Funkcionári CUP

21. – 22. 11.  2018 

2.

Prijímanie návrhov na členov do ŠRVŠ z AO TnUAD

s vyžiadaním súhlasu navrhovaného člena ŠČ AO.

AS fakúlt - FSEV, FPT, FŠT, FZ 

Funkcionári CUP

Do

29. 11. 2018

vrátane

3.

Vykonanie volieb na člena do ŠRVŠ. Volia sa dvaja z navrhovaných členov ŠČ AO TnUAD.

 

03. 12. 2018 – 08:00 – 09:00 h - CUP

                        09:30 – 10:30 h - FPT

04. 12. 2018 – 08:00 – 09:00 h – FZ

                        09:00 – 10:00 h – FSEV

                        10:00 – 11:00 h – FŠT

VK

AS TnUAD

AS fakúlt  

Funkcionári CUP

03. – 04. 12. 2018 

4.

Príprava výsledkov volieb (zápisnica o vykonaní volieb,

oznámenie o novozvolených delegátov) pre ŠRVŠ.

VK

P AS TnUAD

 05. 12.2018

5.

Zaslanie oznámenia ŠRVŠ o voľbách.

P AS TnUAD

Tajomníčka

05. 12. 2018

Schválené na riadnom zasadnutí AS TnUAD dňa 21. 11. 2018

 

       Predseda AS TnUAD                                                                Predseda volebnej komisie

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH                                                         Milan Stuhl                  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica