Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

22.11.2018

Uznesenie
Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
z riadneho zasadnutia AS TnUAD dňa 21. 11. 2018

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súvislosti s oznámením Predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ o vyhlásení volieb do ŠRVŠ

v y h l a s u j e
voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD
podľa schváleného
harmonogramu prípravy a vykonania volieb do ŠRVŠ. 

Na organizáciu volieb do ŠRVŠ zvolil AS TnUAD
volebnú komisiu v zložení:

  1. Milan Stuhl - predseda
  2. Bc. Scarlett Hlobeňová
  3. Bc. Dominik Vaňo

HARMONOGRAM
PRÍPRAVY A VYKONANIA VOLIEB DO ŠRVŠ

Por.

číslo

ÚLOHA – POSTUP

ZABEZPEČÍ

TERMÍN

1.

Zverejnenie „Vyhlásenia volieb do ŠRVŠ za ŠČ AO TnUAD - uznesenie, harmonogram prípravy a vykonania volieb a zloženie volebnej komisie.

(web schránka TnUAD, Nástenné tabule a vchody do budov fakúlt a CUP TnUAD).

AS TnUAD

Tajomníčka

AS fakúlt

Funkcionári CUP

21. – 22. 11.  2018 

2.

Prijímanie návrhov na členov do ŠRVŠ z AO TnUAD

s vyžiadaním súhlasu navrhovaného člena ŠČ AO.

AS fakúlt - FSEV, FPT, FŠT, FZ 

Funkcionári CUP

Do

29. 11. 2018

vrátane

3.

Vykonanie volieb na člena do ŠRVŠ. Volia sa dvaja z navrhovaných členov ŠČ AO TnUAD.

 

03. 12. 2018 – 08:00 – 09:00 h - CUP

                        09:30 – 10:30 h - FPT

04. 12. 2018 – 08:00 – 09:00 h – FZ

                        09:00 – 10:00 h – FSEV

                        10:00 – 11:00 h – FŠT

VK

AS TnUAD

AS fakúlt  

Funkcionári CUP

03. – 04. 12. 2018 

4.

Príprava výsledkov volieb (zápisnica o vykonaní volieb,

oznámenie o novozvolených delegátov) pre ŠRVŠ.

VK

P AS TnUAD

 05. 12.2018

5.

Zaslanie oznámenia ŠRVŠ o voľbách.

P AS TnUAD

Tajomníčka

05. 12. 2018

Schválené na riadnom zasadnutí AS TnUAD dňa 21. 11. 2018

 

       Predseda AS TnUAD                                                                Predseda volebnej komisie

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH                                                         Milan Stuhl                  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica