Výberové konanie - výskumný pracovník - FunGlass

30.05.2019

Riaditeľ

Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1   pracovné miesto -   Výskumný pracovník

     Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie min. II. stupňa v odbore chémia, chemická technológia, fyzikálna chémia, alebo príbuznom,
  • skúsenosti v oblasti termickej analýzy (DTA,TG, DSC), prípadne termomechanickej analýzy (TMA) a vysokoteplotnej dilatometrie,
  • schopnosť samostatne vyhodnocovať  namerané dáta a publikovať získané výsledky v odbornej literatúre,
  • ovládanie anglického jazyka aktívne slovom aj písmom.

Náplň práce:

  • skúmanie termických charakteristík rôznych typov materiálov a prekurzorov na prípravu vrstiev metódami termickej analýzy a iné vedecko - výskumné, vývojové a inovačné aktivity v rámci v oblasti termických analýz a termomechanických analýz.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
  • zoznam publikácií v predmetnej oblasti výskumu,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. M. Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo elektronicky na marcela.brodova@tnuni.sk  v termíne do 24. 6. 2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
riaditeľ Centra  FunGlass  TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica