Výberové konanie - výskumný pracovník - FunGlass

17.07.2019

Riaditeľ

Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje :

výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta výskumného pracovníka zaradeného na oddelenie Funkčných materiálov celouniverzitného pracoviska FunGlass

Požiadavky:

 • ukončené, prípadne predpokladané ukončenie (08/2019) vysokoškolského vzdelania III. stupňa v  študijnom odbore Teoretická a počítačová chémia
 • odpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov, publikované príspevky na zahraničných a domácich konferenciách,
 • odborník v oblasti teoretickej a počítačovej chémie,
 • odborná znalosť a skúsenosti z oblasti aplikácie kvantovo-chemických metód pri výpočte vlastností materiálov,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • počítačové zručnosti
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní (ak nie je ešte ukončené, ihneď po úspešnej obhajobe PhD. práce) - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, 
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so   spracovaním osobných  údajov, ktoré  budú  spracúvané  výhradne  na účely  tohto výberového  konania.  Po ukončení  výberového  konania  budú osobné  údaje  vrátené  alebo zlikvidované. Súhlas je možné nájsť na webovej  stránke:  https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. M. Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo elektronicky na marcela.brodova@tnuni.sk  v termíne do 31. 7. 2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

prof. Ing. D. Galusek, DrSc., v.r.
riaditeľ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica