Výberové konanie - výskumný pracovník - FunGlass

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

riaditeľ Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD (FunGlass), v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta výskumného pracovníka zaradeného na oddelenie Funkčných materiálov celouniverzitného pracoviska FunGlass

Požiadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v  študijnom odbore 5.2.19 Anorganická technológia a materiály
 • odpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov, publikované príspevky na zahraničných a domácich konferenciách,
 • odborník v oblasti anorganických technológií a materiálov,
 • odborná znalosť a skúsenosti z oblasti prípravy a testovania koróznej odolnosti ochranných povlakov materiálov pre vysokoteplotné aplikácie,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • počítačové zručnosti
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, 
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú spracúvané výhradne na účely tohto výberového konania. Po ukončení výberového konania budú osobné údaje vrátené alebo zlikvidované. Súhlas je možné nájsť na webovej stránke: https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 20.9.2018 od uverejnenia výberového konania na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Personálne oddelenie
Študentská 2
911 50 Trenčín

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
riaditeľ FunGlass 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica