Výberové konanie - výskumný pracovník - CUP VILA

17.12.2014

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta výskumný pracovník

na Celouniverzitnom  pracovisku VILA Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 5.2.19 – anorganická technológia a materiály,
  • odborná prax v oblasti technológie prípravy a charakterizácie skiel,
  • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutný výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 31.12.2014  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., v.r.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica