Výberové konanie - vedúci/vedúca katedry - FSEV

06.11.2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 • vedúci/vedúca Katedry ekonómie a ekonomiky na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnutie vysokoškolského vzdelania minimálne 3. stupňa v odbore 2.1 – Humanitné vedy, 3.1 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 3.3 – Ekonómia a manažment, 3.4 - Právo, 4.3 - Ekologické a environmentálne vedy, 8.- Služby, 9.- Informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie,
 • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti min. 4 roky vrátane znalosti
 • pracovno-právnych predpisov v tejto oblasti a znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja katedry,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 30.11.2017 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50  Trenčín
s označením „výberové konanie“.

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan FSEV

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica