Výberové konanie - Vedúci / vedúca oddelenia administratívy - FunGlass

12.04.2019

Riaditeľ
Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1   pracovné miesto -  Vedúci/vedúca oddelenia administratívy Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie ekonomického smeru, prípadne MBA,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • flexibilita a iniciatívnosť,
 • schopnosť tímovej práce.

Skúsenosti:

 • koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických a personálnych otázkach pracoviska,
 • zabezpečenie hospodárskeho a správneho chodu pracoviska,
 • koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania fin. prostriedkov EÚ,
 • skúsenosti s prácou podobného charakteru na akademických inštitúciách v SR a v zahraničí,
 • skúsenosti z riadenia malého kolektívu v administratívnej oblasti,
 • plynulé ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom,
 • ovládanie ďalších európskych a svetových jazykov výhodou,
 • organizačné schopnosti,
 • skúsenosti s prípravou , implementáciou a administráciou vedecko-výskumných projektov v rámci  programu Horizont 2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 •  kópie dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. M. Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo elektronicky na marcela.brodova@tnuni.sk  v termíne do 11. mája 2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

prof. Ing. Dušan Galusek, PhD.
riaditeľ FunGlass

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica