Výberové konanie - vedúci oddelenia správy majetku

06.05.2013

Rektor
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúci oddelenia správy majetku

POŽADUJEME:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického zamerania,
 • odborná prax min. 5 rokov:
  • v riadiacej funkcii
  • v oblasti nakladania s hmotným, nehmotným majetkom alebo podobnou prácou s priamou zodpovednosťou za použitie finančných zdrojov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a jeho ďalšie použitie,
  • vo verejnom obstarávaní, uzatváraním a plnením zmluvných vzťahov,
  • v oblasti registratúry, archívu a hospodárskej korešpondencie
 • znalosť   platnej   legislatívy  v danej   oblasti   riadenia  vo  verejno–právnej  inštitúcii a v oblasti pracovno–právnych vzťahov,
 • bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • technické a analytické myslenie, koncepčné riešenie problémov,
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • Microsoft Excel a Microsoft Word – pokročilý,
 • vodičský preukaz sk. B.   

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 20. 05. 2013 do 15.00 hodiny. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 03. 05. 2013

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
poverený výkonom funkcie rektora

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica