Výberové konanie - vedúci Katedry sociálnych a humanitných vied - FSEV

30.05.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

  • vedúci Katedry sociálnych a humanitných vied na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

  • dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu profesor, docent, alebo  vysokoškolské vzdelanie  3. stupňa v odbore 2.1 – Humanitné vedy, 3.1 – Spoločenské a behaviorálne vedy, 3.3 – Ekonómia a manažment,
  • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti min. 5 rokov, vrátane znalosti
  • pracovno-právnych predpisov v tejto oblasti a znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia.

Zoznam požadovaných dokladov:

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 13. 6. 2018 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50  Trenčín
 s označením „výberové konanie“.

Ing. Eva Ivanová, CSc., v.r.
dekan FSEV





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica