Výberové konanie - vedúci katedry - Politológia

10.10.2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  TnUAD, vypisuje výberové konanie na:

   1  funkčné miesto vedúci Katedry politológie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Katedra politológie TnUAD v Trenčíne je celouniverzitným vedecko-pedagogickým pracoviskom, vykonávajúcim výskum a vzdelávanie v študijnom odbore politológia a v akreditovaných študijných programoch politológie. Hlavnou náplňou vedúceho katedry politológie TnUAD je najmä koncepčná, analytická, riadiac a kontrolná činnosť v pedagogickej, výchovno-vzdelávacej,  vedecko-výskumnej oblasti študijného programu politológia a plnenie povinností vedúceho zamestnanca v súlade s platnou legislatívou. Miestom výkonu práce je Trenčín.

POŽADUJEME:

  • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 26 – politické vedy, alebo 15 -  historické vedy, alebo 23 – mediálne a komunikačné štúdie,
  • písomný návrh koncepcie rozvoja katedry s prihliadnutím na dlhodobý zámer rozvoja TnUAD,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia,
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní,  zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 21.10.2019. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica