Výberové konanie - vedúci Katedry konštruovania a špeciálnej techniky - FŠT

22.03.2021

Dekanka

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • vedúci Katedry konštruovania a špeciálnej techniky;

Kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnutie vysokoškolského vzdelania minimálne 3. stupňa v odbore strojárstvo,
 • odborná prax vo vedeckej a pedagogickej činnosti aspoň 3 roky,
 • aktívna účasť na vedecko výskumnej činnosti,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
 • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác za posledné 3 roky,
 • návrh koncepcie rozvoja pracoviska,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 31.3.2021 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Personálne oddelenie
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
dekanka FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica