Výberové konanie - vedúci katedry - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta

vedúci Katedry ošetrovateľstva

na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa v odbore Ošetrovateľstvo,     
 • štvorročná odborná prax v pedagogickej a vedeckej činnosti v danom odbore, 
 • prehľad publikačnej činnosti za posledné 3 roky, 
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

 • znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,  

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 05.03.2020 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica