Výberové konanie - vedúci katedry - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove

Dekan Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

 • vedúci Katedry numerických metód a výpočtového modelovania

Požiadavky:

 1. dosiahnutý vedecko – pedagogický titul profesor alebo docent technického zamerania ,
 2. publikačná činnosť za posledných 5 rokov, publikované príspevky na zahraničných a domácich konferenciách,
 3. znalosť výpočtového modelovania aspoň v jednom z programov: ANSYS, MARC, ABAQUS,
 4. odborná prax vo vedecko-pedagogickej oblasti a riadiacej činnosti aspoň 3 roky,
 5. komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 6. schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 7. znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 8. občianska a morálna bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu : 1.9.2013 /alebo podľa dohody/

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností
 • zoznam publikovaných prác
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

            Uvedené materiály zasielajte na adresu:

            Fakulta priemyselných technológií v Púchove

            Personálne oddelenie

            Ivana Krasku 491/30

            020 01  Púchov

s označením „ výberové konanie“ v termíne do 23.5.2013

 

Púchov, 6.5.2013

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
dekan FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica