Výberové konanie - vedúci katedry - FPT

03.06.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove

Dekanka Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

 • vedúci Katedry materiálového inžinierstva

Požiadavky:

 1. dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore materiály ,
 2. publikačná činnosť za posledných 5 rokov, publikované príspevky na zahraničných a domácich konferenciách,
 3. odborná prax vo vedecko-pedagogickej oblasti a riadiacej činnosti aspoň 5 rokov,
 4. pracovné skúsenosti v oblasti materiálového inžinierstva,
 5. komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti,
 6. schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 7. znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 8. občianska a morálna bezúhonnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam publikovaných prác
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 15.06.2020 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
s označením „ výberové konanie“.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
dekanka FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica