Facebook Youtube Instagram

Výberové konanie - vedúci Katedry automobilov a špeciálnej techniky - FŠT

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • vedúci Katedry automobilov a špeciálnej techniky

Kvalifikačné predpoklady:

  • dosiahnutie minimálne vysokoškolského vzdelania 3. stupňa v príslušnom  odbore,
  • odborná prax vo vedeckej a pedagogickej činnosti,
  • aktívna účasť na vedecko výskumnej činnosti fakulty, projektoch fakulty,
  • pracovné skúsenosti v súkromnom sektore v oblasti výrobných procesov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť
  • občianska a morálna bezúhonnosť,

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
  • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác za posledné 3 roky
  • návrh koncepcie rozvoja pracoviska,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 25.2.2019  na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Personálne oddelenie
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica