Výberové konanie - vedúci Ekonomického oddelenia

09.11.2021

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 • 1 pracovné miesto vedúci Ekonomického oddelenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

POŽADUJEME:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania;
 • odborná prax v danej oblasti min. 10 rokov, pričom uprednostnení budú uchádzači s praxou vo verejno-právnej alebo rozpočtovej inštitúcii;
 • minimálne 4 ročná prax v riadiacej funkcii ekonomického oddelenia;
 • znalosť a orientácia platnej legislatívy, osobitne znalosti legislatívnych noriem:
  • zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  • zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite,
  • zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;
 • skúsenosti a znalosť účtovného systému SAP SOFIA;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, motivácia pre prácu;
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti;
 • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť;
 • ovládanie anglického jazyka výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 17.11.2021 na adresu:
Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD
Študentská 2
911 50  Trenčín
s označením „výberové konanie“.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica