Výberové konanie - vedúci Centra vedy a výskumu

19.05.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta na úseku prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy:

  • 1 pracovné miesto vedúci Centra vedy a výskumu  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.),
  • prax na pozícii riadiaceho pracovníka,
  • základy diplomatického a spoločenského protokolu, interpersonálnej komunikácie,
  • aktívna znalosť dvoch cudzích jazykov (slovom a písmom),
  • prax v školstve a privátnej sfére vítaná,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť,
  • schopnosť pracovať v tíme, ochota vzdelávať sa, organizačné a komunikačné schopnosti a zručnosti, proaktivita,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd,  Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 28.5.2014.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

 

V Trenčíne dňa 19.5.2014

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica