Výberové konanie - vedúci Centra transferu technológií

19.10.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest  VŠ učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,   

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

vedúci Centra transferu technológií

Požadujeme: 

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v oblasti ekonómie alebo práva;
 • minimálne 5 ročná prax v riadiacej funkcii na verejnej vysokej škole, vo verejnej alebo štátnej správe;
 • znalosť platnej legislatívy v oblasti vysokého školstva;
 • skúsenosti a znalosť v oblasti čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov;
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu;
 • spoľahlivosť, občianska bezúhonnosť;
 • anglický jazyk podmienkou;

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • motivačný list
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní  zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 31.10.2016

 Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky.

V Trenčíne dňa 17.10.2016

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica