Výberové konanie - tajomník fakulty - FŠT

14.02.2019

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

tajomník fakulty

            Tajomník fakulty je vedúcim zamestnancom fakulty, ktorého náplňou je zabezpečovanie a zodpovednosť za administratívny a hospodársky chod fakulty. Je priamo podriadený dekanovi fakulty.

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
  • odborná prax 7 rokov, z toho vo verejnej správe min. 2 roky;
  • bezúhonnosť;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia;
  • koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov EÚ;
  • príprava nových projektov a ich manažovanie (okrem vedeckých projektov);
  • poskytovanie kvalifikovanej asistencie pri príprave všetkých projektov na fakulte;
  • aktívna znalosť anglického jazyka;
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti;
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 22.2.2019 do 15.00 hodiny. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica