Výberové konanie - tajomník fakulty - FŠT

20.10.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky

Dekan Fakulty špeciálnej techniky  Trenčianskej univerzity  Alexandra  Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

tajomník fakulty.

Tajomník fakulty je vedúcim zamestnancom fakulty, ktorého náplňou je zabezpečovanie a zodpovednosť za administratívny a hospodársky chod fakulty. Je priamo podriadený dekanovi fakulty.

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa ekonomického zamerania,
  • odborná prax v oblasti ekonomiky vysokej školy, alebo  inštitúcií verejnej správy min. 5 rokov,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť a zodpovednosť. 

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 28.10.2016. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne,  dňa 20.10.2016

doc. Ing. Vilam Cibulka, CSc.
poverený výkonom funkcie dekana FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica