Výberové konanie - riaditeľ Univerzitnej knižnice

02.11.2021

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 • 1 pracovné miesto riaditeľ Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

POŽADUJEME:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore vedecké informácie a knihovníctvo alebo knižničná a informačná veda, resp. knižničné a informačné štúdiá
 • odborná prax v oblasti knihovníctva min. 10 rokov;
 • bezúhonnosť;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia;
 • manažérske, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti;
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť, tímovosť;
 • aktívna znalosť anglického jazyka;
 • znalosť práce s PC (MS Office), znalosť knižnično-informačných systémov – pokročilý;
 • prax v pôsobení na akademickej pôde vítaná, skúsenosti s prácou v akademickej knižnici.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 12.11.2021 na adresu:
Oddelenie personalistiky a miezd TnUAD
Študentská 2
911 50  Trenčín
s označením „výberové konanie“.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica