Výberové konanie - profesor - VILA

18.10.2013

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor

 v študijnom odbore 4.11.18 fyzikálna chémia

 na Celouniverzitnom  pracovisku VILA Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

  • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 4.11.18 fyzikálna chémia,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní  minimálne 5 rokov,
  • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti. 

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 7.11.2013  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
OPaM
Študentská 2
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD            

 

Trenčín,18.10.2013

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica