Výberové konanie - profesor - FZ

29.11.2016

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta profesor

 v študijnom odbore   7.4.2   Verejné zdravotníctvo

 na Fakulte zdravotníctva  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore  7.4.2. Verejné zdravotníctvo,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa v lekárskych, resp. nelekárskych vedách,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní  minimálne 5 rokov,
 • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako  tri mesiace. 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 9.12.2016 od zverejnenia  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica