Výberové konanie - profesor - FunGlass

26.10.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore 5.02.19 Anorganická technológia a materiály

Kvalifikačné predpoklady:

  • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 4.11.18 fyzikálna chémia
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní minimálne 5 rokov,
  • odpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní ,
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 15.11.2018 od uverejnenia výberového konania na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Personálne oddelenie
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef  Habánik,  PhD.
rektor TnUAD   

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica