Výberové konanie - profesor - FŠT

09.11.2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD

vypisuje výberové konanie na obsadenie:

miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor

v odbore Strojárstvo na Fakulte špeciálnej techniky

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

  1. získaný vedecko-pedagogický titul profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania Materiálové inžinierstvo a fyzikálna metalurgia, 
  2. odborná prax a pôsobenie vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danej oblasti odboru min. 5 rokov,
  3. organizačné a komunikačné schopnosti,
  4. aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka,
  5. občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov za posledných 5 rokov,
  • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesor na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD (súvisiaca dokumentácia je k nahliadnutiu na https://fst.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/Vseobecne_kriteria_na_obsadzovanie_profesorov_docentov_.pdf),
  • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 17.11.2021.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica